DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İkinci Yabancı Dil: Almanca YIS   407 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tahir BALCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HALİME BALCI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HALİME BALCI1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orta düzey Almanca konuşma, yazma, anlam becerilerini kazandırmak
Dersin İçeriği
Orta düzey Almanca becerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, Orta seviyede dil bilgisi konuları ve Almanca becerileri kazanır.
2) Almanca isimleri öğrenir
3) Öğrenci Almanca ve Türkçe isimler arasındaki farkları da görür
4) Almanca eylemleri ve türlerini öğrenilir
5) Emir cümleleri kurmayı öğrenir
6) İstek cümleleri kurmayı öğrenir
7) Soru cümleleri kurmayı öğrenir
8) Deklaratif cümleler kurmayı öğrenir
9) Sıralı cümleler kurmayı öğrenir
10) Eksiltili cümleler kurmayı öğrenir
11) Lokantada yemek adlarını ve ne yiyeceğini sormayı öğrenir
12) Yolda yol sormayı öğrenir
13) Kendini tanıtma becerisini kazanır
14) Hal hatır sorma yetisini edinir
15) Okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orta seviyededilbilgisi konuları ve Almanca becerileri Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Almanca isimlerin genel özellikleri Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 İsimlerin tekil ve çoğul özellikler Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İsimlerde haller Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
5 Adların cümle içinde kullanılması Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Eylemlerin kategorileri Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
7 Almanca fiillerin çekimleri Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
9 Bağlaç türleri hangileridir Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
10 Fiili sona atan bağlaçlar hangileridir Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Fiili sona atmayan bağlaçlar hangileridir Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
12 Belirteçlerin özellikleri nedir Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
13 İgeçler hangileridir Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Emir cümleleri oluşturma Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Soru cümleleri oluşturma Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenciler konuları evde okuyup gelecekler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar