DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küreselleşme Bağlamında Yabancı Dil Öğr. * YIS   415 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Dil Öğretiminde Yaklaşımlar
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yonca ÖZKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ODİ (Ortak Dil İngilizce) ve ODİ yaklaşımını tanıtmak
Dersin İçeriği
Dönüşümsel Öğrenme Kuramı çerçevesinde ELF yaklaşımını işlemek, öğrenci merkezli tartışmalarla bu konuda bilinç uyandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Ön Hazırlık Ders materyallerini okumak
2 İngilizcenin globalleşen dünyadaki yeri Ders materyallerini okumak
3 ELF, EFL, Dünya İngilizceleri, Standart İngilizce terimlerinin çözümlemesi Ders materyallerini okumak
4 ELF kavramını ve yaklaşımını içine alan temel konular Ders materyallerini okumak
5 Standart İngilizcenin dil öğretimindeki yeri Ders materyallerini okumak
6 İngilizcenin lingua franca olarak öğretilmesi Ders materyallerini okumak
7 Kültürlerarası iletişim ve yetkinlik Ders materyallerini okumak
8 Ara Sınav Ders materyallerini okumak
9 Dil Öğretiminde farklı kültürlerin etkisi Ders materyallerini okumak
10 Anadili İngilizce olan ve olmayan dil öğretmenleri Ders materyallerini okumak
11 Anadili İngilizce olan ve anadili İngilizce olmayan dil öğretmenleri arasındaki farklar Prior reading
12 ELF ve ELF bilincicin sınıfa yansıması Ders materyallerini okumak
13 İngilizcenin sahiplik tartışması Ders materyallerini okumak
14 ELF paradigmasına yöneltilen eleştiriler ve farklı alternatifler Ders materyallerini okumak
15 Dersin Özeti Ders materyallerini okumak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar