DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi MB   323 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma SADIK
Dersi Verenler
Doç. Dr.FATMA SADIK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.FATMA SADIK1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı sınıf yönetiminin eğitim sistemindeki önemini tartışmak, sınıf yönetiminin temel stratejilerini, ilkelerini ve boyutlarını incelemek ve etkili yönetim becerileri geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste sınıf yönetiminin temel ilkeleri, stratejileri ve sınıfın fiziksel çevresi, kural ve prosedürlerin oluşturulması, sınıfta zaman yönetimi, etkili öğretim, etkili iletişim becerileri ve disiplin problemlerini en aza indirgeme gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıfın genel özelliklerini açıklar
2) Sınıf yönetiminin eğitim sistemindeki önemini fark eder.
3) Öğretmenlerin sınıflarını yönetmelerini etkileyen faktörleri açıklar
4) Sınıf yönetiminin temel ilkelerini tartışır
5) Sınıf yönetim stratejilerinin benzerlik ve farklıklarını tartışır
6) Sınıfın fiziksel düzeninin öğrenme-öğretme ve yönetimdeki önemini açıklar
7) Farklı eğitim kademelerine yönelik sınıf kuralları ve prosedürler geliştirir
8) Sınıf yönetim stratejilerini ve ilkelerini örnek olaylar üzerinde uygular
9) Öğretimi yönetme stratejileri tartışır, örnekler verir
10) Öğrenci motivasyonunu artırma yollarını ve stratejilerine örnekler verir.
11) Etkili öğrenme-öğretme sürecinde zaman yönetiminin öneminin farkına varır
12) Pozitif öğretmen öğrenci ilişkisinde etkili dinleme ve konuşma becerilerinin önemini açıklar
13) Disiplin problemleriyle baş etme stratejilerinin olumlu ve olumsuz özelliklerini tartışır
14) Disiplin sorunları içeren örnek olaylar üzerinde öğrendiği stratejileri uygular
15) Etkili sınıf yönetiminde aileyle işbirliğinin önemini tartışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Sınıfın genel özellikleri ve sınıf yönetiminin temel ilkeleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Sınıf yönetim yaklaşımları ve stratejileri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Sınıf yönetim yaklaşımları ve stratejileriyle ilgili örnek olaylar İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Sınıfın fiziksel çevresini düzenleme İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Sınıf kurallarını ve prosedürlerini oluşturma İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Sınıfta öğretimin yönetimi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonunu arttırma İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Zaman yönetimi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Sınıfta etkili iletişim İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 Disiplin problemleriyle baş etme stratejileri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 Disiplin problemleriyle baş etmeyle ilgili örnek olaylar İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Örnek Olay
15 Aile -öğretmen ilişkileri ve örnek olaylar İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar