DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi * YDI   413 7 1 3 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden İLİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZUHAL OKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmenlik uygulamasında ilk adım olan okulları tanıma, üniversite ile Milli Eğitim'e Bağlı okulların işbirliği içerisinde çalışmasına dayanır. Bu işbirliği için aşağıdaki kurumlar ortaklaşa çalışır; 1. Üniversite danışman hoca 2. Milli Eğitim Okullarından danışman doca 3. Öğretmen adayı. Bu üçlü beraber çalışarak öğretmen adayının okulları, kullanılan materyalleri ve öğrencileri tanımalarına yardımcı olacaktır.
Dersin İçeriği
Ders gözlemi nedir, gözlem ne amaçla yapılır, gözlemin amaçları nelerdir, ders gözlem görevleri, gözlemcinin ders gözlemi konusunda eğitimi, göreve bağlı ders gözleminin önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okullara yerleşim Bilgilendirme toplantıları
2 İngilizce Bölümlerini tanıma Dosyadaki bilgiler
3 Ders Planı Dosyadaki bilgiler
4 Ders İzleme Dosyadaki bilgiler
5 Soru sorma teknikleri Dosyadaki bilgiler
6 Üniversite ve Okul Hocaları ile buluşma Problem belirleme, çözüm önerileri üretme
7 Sınıf yönetimi Dosyadaki bilgiler
8 Ara Sınav Dosyadaki bilgiler
9 Sınıf danışman öğretmenin ders anlatım yöntemi Dosyadaki bilgiler
10 Geri dönüt verme, Açıklama Dosyadaki bilgiler
11 Ders Planı Hazırlama Değişik Metodoloji Kaynakları, Üniversite ve Okul Danışman Hoca
12 Ders Anlatma Materyal Hazırlama
13 Anlatılan dersin değerlendirilmesi Okul Danışman Hoca ile görüşme
14 Ölçme / Değerlendirme Okul Danışman Hoca ile görüşme
15 Okullardan ilişik kesme Portfoyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Discussion with peers

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar