DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizcenin Yapısı INGZ   109 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden TÜM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İngilizcenin sözcük ve tümce yapısı; basit, bileşik ve karmaşık cümle yapıları; zaman, görünüş, çatı ve bunların bağlama uygun kullanımlarını kavramak
Dersin İçeriği
İngilizcenin sözcük ve tümce yapısı; basit, bileşik ve karmaşık cümle yapıları; zaman, kip, görünüş, çatı ve bunların bağlama uygun kullanımları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler yapıyı tanır.
2) Öğrenciler hedef yapıyı söylem içerisinde tanır.
3) Öğrenciler hedef yapıyı sınıf içinde ve dışında kullanabilir.
4) Öğrencilerde İngilizce Dilbilgisi alanında kullanılan terimsel ifadeleri kapsayan farkındalık yaratılır.
5) Öğrenciler hedef yapıyının bağlama uygun kullanmayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İngilizcenin sözcük ve tümce yapısına giriş makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Ödev
Portfolyo
2 İngilizcenin basit cümle yapıları makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Portfolyo
3 İngilizcenin bileşik ve karmaşık cümle yapıları makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İngilizcede zamanlar makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İngilizcede eylemler makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İngilizcede zarf ve zarf öbekleri makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İngilizcede sıfatlar ve sıfat öbekleri makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 İngilizcede edat ve edat öbekleri makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İngilizcede zamirler makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 İngilizcede bağlaçlar makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 İngilizcede çatı makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 İngilizcede söylem içerisinde dil yapılarının analizi makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 İngilizcede söylem içerisinde dil yapılarının analizi makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tekrar makale ve kaynak kitap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar