DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü İletişim Becerileri 1 INGZ   105 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe GÖRGÜN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:A
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:C
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dönem sonunda öğrenciler akademik ve gündelik hayat ortamında kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazanırlar
Dersin İçeriği
Akademik ve gündelik dilde etkili iletişim becerileri kazanma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, kendilerini farklı ortamlarda ifade etme becerisini kazanırlar.
2) Tartışma, fikir beyan etme, sebep-sonuç belirtme, hikayeleme, ikna etme vb gibi konularda iletişim becerilerini geliştirirler.
3) Bu becerileri etkili biçimde kullanmak için gerekli olan kelime bilgisini elde eder.
4) Telaffuz, tonlama, vücut dili gibi iletişimde etkili konularda bilgi ve becerilerini geliştirirler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kendini tanıtma, diğerlerini tanıma Kelime ve telaffuz çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Hikayeleme Deneylenmiş bir olayı hatırlama ve en iyi şekilde aktarma planlaması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Tartışma Tartışılması kültürel, profesyonel ve kişisel gelişim açısından yararlı konularda beyin fırtınası yapma ve tartışma konusu seçme Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Sebep-sonuç belirten konularda konuşma, sunu yapma Sunu için hazırlanma, konu seçimi konusunda beyin fırtınası Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 İkna etme amaçlı konuşma, sunu yapma Sunu için hazırlanma, konu seçimi konusunda beyin fırtınası Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Kısa hikaye okuyup aktarma, sunu yapma Hikaye seçme okuma, sunu için hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Şiir okuma, şiir hakkında duygu ve fikir beyan etme, sunu yapma Şiir seçme, sunu için hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınav için hazırlanma Anlatım
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Kültürel, profesyonel ve kişisel gelişime katkıda bulunabilecek pasaj dinleyip hakkında konuşma, sunu yapma Pasajları seçme, sunu için hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Kültürel, profesyonel ve kişisel gelişime katkıda bulunabilecek videolar izleyip hakkında konuşma, sunu yapma Videoları seçme, sunu için hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Gazete ve dergilerden güncel olaylar seçip hakkında konuşma, sunu yapma Tartışılacak konulara karar verme, sunu için hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 Kısa skeç yazıp sahneye koyma, sunu yapma Skeç yazma, sunu için hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Kısa skeç yazıp sahneye koyma, sunu yapma Skeç yazma, sunu için hazırlanma
14 Kültürel, profesyonel ve kişisel gelişime katkıda bulunabilecek oyunlar oynama, sunu yapma Oyunları seçme, sunu için hazırlanma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Genel tekrar Genel tekrar Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlanma Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar