DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazma Becerileri 1 INGZ   107 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KİLİMCİ
Dersi Verenler
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:B
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Paragraf oluşturmayı öğretmek. Paragraf yazmadan makale yazımına geçişi sağlamak. Başka bir deyişle ifade etme, özet çıkarma ve dış kaynaklardan nasıl bilgi aktarılacağını öğretmek
Dersin İçeriği
Öğrenciler, makalenin yapı taşlarından olan paragrafları nasıl oluşturacaklarını öğrenecekler. Daha uzun makaleler oluşturmak bağlaçlar ve geçiş sözcükleri kullanarak paragrafları tutarlı bir biçimde nasıl bir araya getireceklerini öğrenecekler. Ayrıca, makale düzeltmeleri, özet çıkarma, başka bir deyişle ifade tekniklerini öğrenerek bir araştırma makalesi oluşturmanın temel becerilerini elde edecekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler paragraf yazmaya hazırlık olarak noktalama işaretleri ve büyük, küçük harf kullanımlarını örenecekler
2) Öğrenciler nasıl tez cümleleri oluşturacaklarını öğrenecekler
3) Öğrenciler nasıl destek cümleleri oluşturacaklarını öğrenecekler
4) Öğrenciler paragraf yazım tekniklerini öğrenecekler
5) Öğrenciler bağlaçlar ve geçiş sözcüklerinin öğrenecekler
6) Öğrenciler tutarlı paragraflar uluşturmayı öğrenecekler.
7) Öğrenciler paragrafları sözlüksel, yapısal ve biçimsel açıdan düzeltmeyi öğrenecekler
8) Öğrenciler paragraftan makaleye geçiş yaparak makale yazmanın temel becerilerini öğrenecekler
9) Öğrenciler, farklı yapı ve sözcükler kullanarak, bir cümleyi başka bir şekilde ifade etmeyi öğrencekler
10) Öğrenciler bir paragrafı özetlemeyi öğrenecekler
11) Öğrenciler bir makaleyi sözlüksel, yapısal ve biçimsel açıdan düzeltmeyi öğrenecekler
12) Öğrenciler bilgi kaynaklarından aktarım yapmayı öğrenecekler
13) Öğrenciler bir makaleyi nasıl düzenleyeceklerini oluşturacaklarını öğrenecekler
14) Students will learn how to edit a research essay from lexical, syntactic and stylistic perspectives.
15) Öğrenciler bir araştırma makalesi yazmayı öğrenecekler.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Noktalama işaretleri ve büyük/küçük harf yazım kuralları. İlgili konunu gözden geçirilmesi, ve alıştırmaların yapılması Grup Çalışması
Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
2 Paragraf yazım teknikleri Paragraf yazım tekniklerinin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Anlatım
3 Tutarlı paragraflar uluşturma. bağlaçlar ve geçiş sözcüklerinin öğrenimi İlgili ünitenin gözden geçirilmesi. Bağlaçlar ve geçiş sözcüklerinin öğrenilmesi. Ödev olarak verilen paragrafın hazırlanması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
4 Tutarlı paragraflar uluşturma. bağlaçlar ve geçiş sözcüklerinin öğrenimi İlgili ünitenin gözden geçirilmesi. Bağlaçlar ve geçiş sözcüklerinin öğrenilmesi. Ödev olarak verilen paragrafın hazırlanması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
5 Paragraf düzeltme çalışmaları Verilen paragraf ödevinin hazırlanması. Paragraf düzeltme alıştırmalarının yapılması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
6 Paragraftan makaleye geçiş. Makale yazımının temel kuralları Makale yazımının temel kurallarının gözden geçirilmesi Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Başka deyişle ifade etme ve özetleme Başka deyişle ifade etme ve özetleme alıştırmaların hazırlanması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Arasınav Yazılı Sınav
9 Makale düzeltme Makale düzeltme alıştırmalarını yapılması
10 Bilgi kaynaklarından aktarım yapabilmeyi öğrenme Bilgi kaynaklarından aktarım yapma konusunun önceden hazırlanması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Araştırma makalesi oluşturma ve geliştirme Araştırma makalesi oluşturma ve geliştirme ünitesinin önceden hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Araştırma makalesi oluşturma ve geliştirme İlgili ünitenin okunup hazırlıklı gelinmesi Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
13 Araştırma makalesi oluşturma ve geliştirme Araştırma makalesi oluşturma ve geliştirme ünitesinin hazırlanması ve bir araştırma makalesi yazılması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
14 Tartışma destekleme cümleleri oluşturma ve araştırma makalesi düzeltme İlgili ünitenin alıştırmalarının hazırlanması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Tartışma destekleme cümleleri oluşturma ve araştırma makalesi düzeltme İlgili ünitenin alıştırmalarının hazırlanması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar