DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazma Becerileri 2 INGZ   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KİLİMCİ
Dersi Verenler
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:A
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, öğrencilere bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını, fikirlerini yazıya dökmeyi ve bu fikirlerini nasıl destekleyeceklerini, dış kaynaktan bir bilgiyi nasıl aktaracaklarını, başka bir şekilde nasıl ifade edeceklerini ve özetleyeceklerini ve bu bilgiyi makalelerine nasıl entegre edeceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrenciler bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını, fikirlerini yazıya dökmeyi ve bu fikirlerini nasıl destekleyeceklerini öğrenecekler. Aynı zamanda, öğrenciler dış kaynaktan bir bilgiyi nasıl aktaracaklarını, başka bir şekilde nasıl ifade edeceklerini ve özetleyeceklerini ve bu bilgiyi makalelerine nasıl entegre edeceklerini öğrenecekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğreciler taslak, makale paragrafları ve sonuç paragrafları oluşturmayı öğrenecekler
2) Öğrenciler makale yapısı ve giriş paragrafları oluşturmayı öğrenecekler
3) Öğrenciler açıklama paragrafları yazmayı öğrenecekler
4) Öğrenciler tartışma makalelerinde kullanılan sözlüksel ve dilbilgisel yapıları öğrenecekler
5) Öğreciler tartışma makaleleri oluşturmayı öğrenecekler
6) Öğrenciler benzerlik ve zıtlık yapılarını öğrenecekler
7) Öğreciler karşılaştırma makaleleri oluşturmayı öğrenecekler
8) Öğrenciler sebep sonuç yapılarını öğrenecekler
9) Öğreciler sebep sonuç makaleleri oluşturmayı öğrenecekler
10) Öğrenciler benzerlik ve farklılıkları ifade yapılarını öğrenecekler
11) Öğreciler bezerlik ve farklılıkları tartışan makaleleri oluşturmayı öğrenecekler
12) Öğrenciler dış kaynaktan aktarım, başka bir şekilde ifade ve özetleme tekniklerini öğrenecekler
13) Öğrenciler dış kaynaktan aktarım, başka bir şekilde ifade ve özetleme tekniklerini öğrenecekler
14) Öğrenciler dış kaynaktan elde edilen bilgiyi nasıl etkin bir şekilde makalelerine entegre edebileceklerini öğrenecekler
15) Öğrenciler dış kaynaktan elde edilen bilgiyi nasıl etkin bir şekilde makalelerine entegre edebileceklerini öğrenecekler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Taslak çıkarma ve makale destek ve sonuç paragrafları oluşturma Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 Makale yapısı ve giriş paragrafları Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Açıklama makalelerinin yazımı Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Tartışma ve ikna makalelerinde kullanılan sözlüksel ve dilbilgisel yapılar Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Tartışma ve ikna makalelerinin oluşturulması Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Zıtlık ve benzerlik yapıları Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Zıtlık ve ikna makalelerinin oluşturulması Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sebep sonuç yapıları Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Sebep sonuç makalelerinin oluşturulması Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Benzerlik ve farklılıkları ifade etmek için kullanılan yapılar Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Benzerlik farklılık makalelerinin oluşturulması Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Dış kaynaktan aktarım, başka yapı ve sözcüklerle ifade etme ve özetleme Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Dış kaynaktan aktarım, başka yapı ve sözcüklerle ifade etme ve özetleme Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Dış kaynaklardan elde edilen bilgilerin makalelere entegre edilmesi Konunun önceden gözden geçirilmesi ve gerekli alıştırmaların yapılması. Bir öceki ünite ile ilgili ödevlerin hazırlanması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar