DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar INGS   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe GÖRGÜN
Dersi Verenler
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.HATİCE SOFU1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının alternatif/yenilikçi dil öğretim yaklaşım, metot ve tekniklerini ayırt edici analitik bilgiye sahip olmaları ve İngilizcenin öğretiminde elverişli metot ve tekniklere öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek uygunluk kararı verebilmeleri
Dersin İçeriği
İngilizce öğretiminde alternatif/yenilikçi yaklaşımlar, metotlar, teknikler, yabancı dil öğrenme teorileri, dil öğretiminde öğretmen ve öğrencinin rolleri, dil öğretiminde/öğreniminde teknolojinin rolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretmen adayları alternatif/yenilikçi öğretim yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur.
2) Geleneksel ve alternatif/yenilikçi yöntemler arasında karşılaştırma yapabilme ve öğrenci ihtiyaçlarına göre en uygun seçimi yapabilme becerisi geliştirir.
3) Geleneksel ve alternatif/yenilikçi yöntemlerin kullanıldığı ortamlarda farklı ölçme-değerlendirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4) Dil öğretiminde kültürün önemi ve kültürler arası etkileşimde bilgi sahibi olur.
5) Geleneksel ders planı hazırlama yöntemlerine ek olarak, öğrenci performansını ve başarısını arttırma amacıyla, çevrimiçi ders planı, etkinlik, ödev, grup/proje ödevi, test hazırlama konusunda bilgi sahibi olur.
6) İkinci Dil ve Yabancı Dil olarak İngilizce, Uluslararası İngilizce, Akademik İngilizce, Özel Amaçlı İngilizce gibi farklı alanlarda İngilizce öğretimi konusunda bilgi sahibi olur.
7) Sorun Odaklı, Bütünce Odaklı Dil Eğitimi, Bütüncül Yaklaşım gibi konularda bilgi sahibi olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İkinci Dil ve Yabancı Dil Olarak İngilizce, Ingilizce eğitiminde geleneksel yöntemlerin kısa bir tekrarı Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İngilizce öğretiminde teknolojinin rolü, önemi ve entegrasyonu; ağ/teknoloji tabanlı eğitim, uzaktan eğitim, E-eğitim, mobil eğitim, karışık eğitim, ters-yüz eğitim Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 İngilizce eğitiminde kullanılabilecek çevrimiçi araçlar; Öğrenme/Ders Yönetim Sistemleri, web günlükleri, uygulamalar, veri tabanları Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Çevrimiçi ve karışık yöntemde ders planı ve aktivite hazırlama Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Problem Odaklı, Görev Odaklı Dil Eğitimi Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Bütünce Odaklı Dil Eğitimi, Bütüncül Yaklaşım Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Ders tekrarı ve tüm öğrenilenleri birleştirerek ders planı ve etkinlikler hazırlama Çeşitli kaynaklardan araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Uluslararası İngilizce Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Özel Amaçlı İngilizce Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
11 Akademik Amaçlı İngilizce Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 Mesleki İngilizce Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 Dil öğretiminde kültürün rolü ve önemi Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Günümüzde iletişimin önemi ve kültürler arası iletişim/etkileşim Çeşitli kaynaklardan araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dönem tekrarı Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar