DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliş YDI   401 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Jülide İNÖZÜ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN BEDİR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN BEDİR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
ders kitabı değerlendirme, uyarlama ve yeni materyal geliştirme
Dersin İçeriği
İngilizce ders kitaplarını değerlendirme ve materyal geliştirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) öğrenciler farklı ders kitaplarını tanır.
2) öğrenciler ders kitabı değerlendirme kriterlerini tanır.
3) öğrenciler ders kitaplarına eleştirisel bakış açısı geliştirir.
4) öğrenciler ders kitabı uyarlama yöntemlerini tanır.
5) öğrenciler materyal uyarlama becerisi kazanır.
6) öğrenciler materyal geliştirme becersisi kazanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ders kitaplarını tanıma Okuma, araştırma Anlatım
Ödev
2 ders kitabı değerlendirme ölçütlerini tanıma Okuma, araştırma Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 ders kitabı değerlendirme uygulaması Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
4 ders kitabı değerlendirme uygulaması Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
5 ders kitabı değerlendirme uygulaması Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
6 ders kitabı değerlendirme uygulaması Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
7 materyal uyarlama tekniklerini tanıma Uygulama Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav Uygulama Anlatım
Ödev
9 okuma materyallerinin uyarlanması Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
10 dinleme materyallerinin uyarlanması Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
11 konuşma materyallerinin uyarlanması Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
12 yazma materyallerinin uyarlanması Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev
13 materyal tasarımı teknikleri Anlatım Anlatım
Ödev
14 materyal tasarımında teknoloji kullanımı Anlatım Anlatım
Ödev
15 okuma ve dinleme materyali tasarlama Anlatım Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama Bireysel Çalışma
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar