DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dinleme ve Sesletim 2 INGZ   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
Dersi Verenler
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin İngilizce'de sözcük ve tümce vurgusunu tanımasını, doğru yerleştirmesini ve karşılaştırmasını ve İngilizce'de gözlemlenen ses olaylarını tanımasını, açıklamasını sağlamak.İngilizce sesletim düzeylerinin geliştirecekler ve dinleme becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği
ingilizcedeki farklı ve benzer sesler, türkçe ve ingilizce arasındaki ses, vurgu ve tonlama farklılıkları, dinlemede detay ve genel anlam çıkarım becerilerini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) öğrenci sözcük ve tümce stresini tanır, anlar ve uygun şekilde kullanır
2) öğrenci bağlamdan anlam çıkartabilir
3) değişik ingilizce söyleyiş biçimlerini içeren özgün dinleme materyallerini dinlediğinde hem detaylı hem de genel olarak anlayabilir
4) konuşmacının mesajını ses tonlamasından ve sözcük vurgusundan anlayabilir
5) filmler, ders anlatımı, şarkılar, uzun konferans konuşmaları, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli bağlamlardan alınmış dinleme metinlerini anlar, dinledikleri metinlerle ilgili detaylı sorulara yanıt verebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ders içeriğinin, beklentilerin, kuralların ve değerlendirme şeklinin tanıtımı Okuma Anlatım
2 sözcük ve tümce stresi ile ilgili aktiviteler Sözcük ve tümce stresine örnekler bulmak Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
3 farklı duyguları tümcelerdeki tonlama ile yansıtılmasını anlamak ve doğru tonlama yapmak dinleme Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
4 farklı tonlamalara örnek dinleme aktiviteleri Farklı tonlamalara örnekler bulmak Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 konuşmacının duygularını anlamaya yönelik tonlama ve vurgu örnekleri dinleme Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
6 çeşitli dinleme aktiviteleri Ön hazırlık gerekmiyor
7 dinleme aktiviteleri Dinleme
8 Ara Sınav Dinleme Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 dinleme aktiviteleri Dinleme Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Çeşitli televizyon programları çeşitli tv programlarıyla ilgili sözcük ve ifadeleri araştırmak Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 bağlamdan anlam çıkarma-dinleme aktiviteleri Ön hazırlık gerektirmiyor Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 dinleme aktiviteleri Detaylı dinleme tekniği üzerine araştırma yapmak Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 ders/konferans dinleme ve not alma aktiviteleri ders not almada kullanılan kısaltmaları araştırmak, ders notu alma tekniğini araştırmak Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 detayları anlamayı gerektiren dinleme aktiviteleri Dinleme Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Çeşitli konularda kısa belgeseller Dinleme Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dinleme Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar