DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edimbilim ve Öğretimi INGS   303 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cem CAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEM CAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dilbilimin bir altalanı olarak edimbilimin temelleri ve iletişimdeki önemi hakkında öğrencilere bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Dilbilimin bir altalanı olarak edimbilim çerçevesinde dilin kullanımını kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anlamın edimbilimsel ve anlamsal yorumları arasındaki kesişmenin farkına varılması
2) Sosyal bağlamda söylemi yeniden oluşturan veya yorumlayan birey bağlamında anlamın farkına varılması
3) Geçmişteki bakış açılarının bulgularını günümüz ve gelecekteki bakış açıları ile bütünleyerek değerlendirme yetisi kazanılacak
4) Edimbilim ve dilbilimin diğer alt dalları arasındaki ilişkinin anlaşılması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edimbilimin tanıtılması Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Edimbiliminl kapsamı ve önde gelen kuramsal görüşler Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Edimbilim alanında yapılmış olan çalışmaların okunması ve tartışılması Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Edimbilim alanının ortaya çıkmasına neden olan etmenler Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Edimbilimin dil olgusuna bakışı Alanyazın tarama Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Anlambilim ve edimbiliminde anlamın tanımlanması Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Edimbilim kavramlarının tanımlanması ve bu tanımlar arasındaki farklılıklar Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Edimbilim ve dilbilimin diğer alt dalları arasındaki ilişki Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Edimbilim içerisinde öncü akımlar ve getirdikleri Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Edimbilim içerisindeki öncü akımların iletişim açısından incelenmesi Okuma, araştırma
12 Söz eylem Kuramı Okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Bağlam, Bağlam Bağımlılığı Okuma, araştırma Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 İletişimsel edinç ve edimbilimsel edinç Okuma, araştırma Tartışma
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Örnek Olay
15 Bağıntı kuramı Okuma, araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar