DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı I * TEB   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik Türk Edebiyatını, Türk edebiyatının bir parçası olarak kavrayıp meşhur şair ve eserleri tanıtmak, edebiyat bilgisini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Eski Türk Edebiyatı derslerinde metin incelemelerine giriş, eski Türk edebiyatını öğretimini öğrenmek, eski edebiyatta nazım biçimlerinin her birini, yapıları ve özellikleriyle birlikte anlamak ve tanımak, metinlerin taşıdıkları anlamları doğru ve etkin bir biçimde kavramak, şairin veya okurun metni oluştururkenki amacını anlamak, metinlerin insanların kişiliklerinin, tercihlerinin ve bakış açılarının üzerindeki etkisini görmek, metinlerin yazarlarının ilgilerine ve bakış açılarına göre nasıl ustalıkla oluşturulduğunu okuyucuların algılamalarına bakarak kavramaya çalışmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin incelemesi nedir Eski Türk edebiyatından ne anlıyoruz Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002.
2 Metin incelemenin amacı ve süreci Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002.
3 Eski Türk edebiyatında metin tipleri: Nazım ve nesir. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
4 Metnin yapısı. Kaç türlü metin incelemesi yapılabilir Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
5 Şiir ve nesrin incelenmesi arasındaki farklar Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
6 Metinler arası ve yazım, metinlerle ilgili sorunlar ve türler Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
7 Metin incelemelerinin tarihi ve bu konuda yazılan kitap ve makaleler. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
8 Ara Sınav
9 Metin incelemesi uygulamalarına giriş TDV İslam Ansiklopedisi
10 Metin incelemesi uygulaması (Erken dönem Türk edebiyatı-XIII-XIV. Asır,XV. Asır). Muhtelif Divanlar
11 Metin incelemesi. uygulaması (XVI). Muhtelif Divanlar
12 Genel değerlendirme Muhtelif Divanlar
13 Metin incelemesi. uygulaması (XVI). Muhtelif Divanlar
14 Metin incelemesi. uygulaması (XVI). İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
15 Genel değerlendirme İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar