DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Dilbilimi TEB   210 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ergün SERİNDAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ERGÜN SERİNDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Dilbilim alanına giriş yaparak Dilbilimin diğer disiplinlerle ilişkisine dikkat çekmek, dilin işlevlerine ve Dilbilimin altalanlarına ilişkin bilgi sunmaktır
Dersin İçeriği
Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları. Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag dilbilim okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramları, göstergebilim gibi çeşitli alanların dil incelemeleriyle ilgili yaklaşımlarının tanıtılması. Dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişiliklerin (Martinet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomsky vb.) çalışmalarıyla birlikte ele alınması. Betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilbilimini konu ve kapsam olarak özetler.
2) Dilbilimin alt dallarını listeler.
3) Dilbilimin diğer disiplinlerle olan ilişkisini açıklar, bu ilişkiler arasında karşılaştırma yapar.
4) Dilin temel düzeylerinden Sesbilgisi ve Sesbilimi ve bunların inceleme alanlarını karşılaştırarak açıklar.
5) Dilin temel düzeylerinden Biçimbilimi ve inceleme alanlarını açıklar.
6) Dilin temel düzeylerinden Sözdizimi ve inceleme alanlarını açıklar.
7) Dilin temel düzeylerinden Anlambilim ile Edimbilimi ve bunların inceleme alanlarını açıklar.
8) Göstergebiliminin temel kavram ve ilkelerini yorumlar.
9) Dilbilimsel metin çözümlemesi yapar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilim nedir Dilbilimin Tanımı ve Yöntemsel İlkeleri, Dilbilimin Kuruluşu ve Gelişimi, Saussure Sonrası Dilbilim İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Eşsüremli (Betimleyici) ve Artsüremli (Tarihsel) Dilbilim Genel ve Özel Dilbilim, Kuramsal ve Uygulamalı Dilbilim İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Dilbilim in diğer bilim dalları ile ilişkisi 1: Edebiyat, Psikoloji, Mantık, Felsefe, Antropoloji, Coğrafya İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Dilbilim in diğer bilim dalları ile ilişkisi 2: Fizyoloji, Nöroloji, Biyofizik, Biliş, Yapay Zeka, Bilişsel Psikoloji, Zihinsel İşlemleme Kavramları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Dilbilim in diğer bilim dalları ile ilişkisi 3: Matematik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Fizik, Sibernetik, Teknoloji İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Dil ve Düşünce, Dil ve Zihin Dilin Semiyotik İçeriği İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Dil ve Toplum, Dilsel Topluluklar, Dilsel Değişkeler İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Önceki dersler tekrar edilir Yazılı Sınav
9 Dilbilim in Dalları: Sesbilim: Tanımı, uygulama alanları ve alt dalları Sesbilgisi: Tanımı, uygulama alanları ve alt dalları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Biçimbilim: Tanımı, Biçimbilim de temel kavramlar İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Sözdizim: Tanımı, Sözdizim de yaklaşımlar ve kuramlar İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Anlambilim: Tanımı, uygulama alanları ve alt dalları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Edimbilim: Tanımı, uygulama alanları ve alt dalları İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Metindilbilim İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dilbilimsel metin çözümlemesi İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki dersler tekrar edilir Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar