DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil ve Kültür * TEB   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk kültürünün evrelerini ve gelişim aşamalarının öğrenilmesi ve farklı bakış açılarıyla dönemin farklı uygarlıklarıyla karşılaştırma yapabilme.
Dersin İçeriği
Kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi, dillerin doğuşuyla ilgili teoriler, doğal diller, yapma diller, dil ile kültür ilişkisi, toplum yaşamının ve coğrafyanın dile etkisi, Türk kültür daireleri ve bunların dile etkisi, göçebe kültürün özellikleri, Göçebe Türk toplulukları ve kültürleri, Türklerde yazının gelişimi, yerleşik yaşam, tarım kültürü, Türklerin yerleşik yaşama geçişi, Uygurlar ve kültürleri (sanat, edebiyat, uygarlık), Türklerin İslamiyet'i kabulü ve yeni kültür çevresi, İslami Türk kültürü, batı kültürünün dile yansıması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi Dil ile kültür arasındaki ilişki
2 Dil ve kültür ilişkisi, kültürün unsurları ve sürekliliği Dillerin doğuşuyla ilgili görüşler
3 Yeryüzünde diller ve kültürler üzerine genel izlenimler Göçebe Türkler ve kültürleri
4 Göçebe Türkler ve kültürleri: Hunlar, Köktürkler, Runik alfabe, Türklerde yazının gelişimi Orhon yazıtları hakkında bilgi
5 Orhon yazıtlarından Türk kültürüne ilişkin çıkarımlar Türklerin yerleşik yaşama geçişi
6 Yerleşik yaşam, tarım kültürü Türklerin İslamiyet'i kabulü
7 Uygurlar Türklerin İslamiyet'i kabulü
8 Ara Sınav Karahanlılar
9 Türklerin İslamiyeti kabulü ve yeni kültür çevresi Gazneliler ve Selçuklular
10 İslami Türk kültürü, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular Osmanlılar
11 Osmanlılar Batı kültürünün Türkçeye etkileri
12 Batı kültürü ve Türkçeye etkileri 1 Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri
13 Batı kültürü ve Türkçeye etkileri 2 Avrupa'da yaşayan Türkler ve kültürleri
14 Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri Avrupa'da yaşayan Türkler ve kültürleri
15 Avrupa'da yaşayan Türkler ve kültürleri Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri 1
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri 2

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar