DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rönesans ve Aydınlanma Felsefesi FELZ   303 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ortaçağ felsefesi, Rönesans felsefesi ve 17 ile 18. yüzyıl felsefi düşüncesinin ana özelliklerini kavrama ve karşılaştırma.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin Ortaçağ felsefesini ve Rönesans düşüncesini yakından tanımaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.
2) Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.
3) Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4) Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.
5) Kişiler arası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.
6) Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.
7) Alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.
8) Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir
9) Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.
10) Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.
11) Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.
12) Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.
13) eleştirel düşünür
14) mukayese yapmayı öğrenir
15) kavramlarla düşünmeyi öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rönesans felsefesinin genel özellikleri ve din anlayışı. llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Rönesansın devlet felsefesinin temel özellikleri. llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Rönesansın doğa felsefesinin temel özellikleri. llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 17. y.y. felsefesinin temel özellikleri ve Descartes felsefesinin yeri. llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Descartes felsefesi llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Descartes felsefesi llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Hobbes llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 spinoza felsefesi llgili metnleri okuma
10 Spinoza felsefesi llgili metnleri okuma
11 locke llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Berkeley felsefesi llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Hume felsefesi llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Kant felsefesi llgili metnleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Kant felsefesi llgili metnleri okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar