DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi OKLZ   204 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Erken çocukluk dönemindeki çocukların sahip olduğu müzik becerilerini öğrenecek, Okul öncesi dönem eğitiminde ulaşılacak hedefler doğrultusunda müziğin kullanımını, müzik öğretme tekniklerini ve ilgili alanda gerekli ortam ve donanımın geliştirilmesini öğrenecektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; Okul öncesi eğitimde müziğin önemi,Müzik ve eğitim ilişkisi,0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi,0-8 yaş çocuğun müzikal becerileri,Okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı,Okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımına uygun repertuar oluşturma,Çocuk şarkılarının tanıtımı,Çocuk şarkılarının analizi,Çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler,Okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri,Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı oluşturulması,Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili donanımın oluşturulması,Müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli,Müzik eğitiminde farklı yaklaşımlar; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müziğin okul öncesi dönem gelişim alanlarına etkilerini öğrenir
2) Müziği oluşturan temel kavramları tanır
3) Tartım kalıplarını öğrenir, oluşturulan tartım cümlelerine beden perküsyonu ile eşlik eder
4) orff çalgılarını kullanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müziğin okul öncesi dönem gelişim alanlarına etkileri Okul öncesinde müziğin önemi tartışılır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Müziği oluşturan temel kavramlar: ses, tartım, tempo, tonalite Farklı sesler dinlenir Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Notaların dizek üzerindeki yerleri, nota adlarının harf karşılıkları, notaların süre değerleri notaların yerleri tekrar edilir Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
4 Müzikte tartım kavramının tekerleme ve saymacalar üzerinden çalışılması, bilinen tekerlemelerin tartım örüntülerinin analizi notaların süreleri vurulur Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Tartım kalıplarının, kelimelerin tartımsal yapıları üzerinden öğrenilmesi, oluşturulan tartım cümlelerine beden perküsyonu ile eşlik çalışmaları ritm kalıpları tekrar edilir Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
6 Ritim özellikli Orff çalgıları(ritim çubuğu, marakas, guiro, tiktak blok, ton blok, zımpara blok, çelik üçgen, agogo, def, el davulu, kahon, tumba, bongo) tanıma, bu çalgıların tartım çalışmalarında kullanımı orff çalgıları ararştırılır Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 orff çalgıları ve çocuk şarkıları orff yöntemi okunur Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
9 Melodik Orff çalgılarını (ksilofon, metalofon, glockenspiel, tek ton, boomwhacker) tanıma, bu çalgıların çocuk şarkılarına eşlik etme çalışmalarında kullanımı melodik orff çalgıları tanıtılır
10 Okul öncesi dönem müzik literatürünü oluşturan şarkı türleri: tekerleme ve saymacalar, ninni ve türküler, aktarma şarkılar, öykünme şarkılar, Türk okul şarkıları. vurmalı orff çalgıları tanıtılır
11 Okul öncesi dönem çocuk şarkılarında bulunması gereken özellikler: şarkıların ses sınırı, tartım yapısı, sözlerin içeriği, ezginin içeriği, söz ve ezginin uyumu ve uygun olduğu yaş grubu bakımından incelenmesine yönelik çalışmalar seslerin tınıları tekrar edilir
12 Verilecek şarkının Orff çalgıları ile ritmik, ezgisel ve beden perküsyonu eşliğinde seslendirilmesine yönelik grup çalışmaları çocuk şarkıları söylenir
13 Verilecek şarkının Orff çalgıları ile ritmik, ezgisel ve beden perküsyonu eşliğinde seslendirilmesine yönelik grup çalışmaları çocuk şarkıları söylenir
14 orff çalgılarıyla çocuk şarkıları dağarcığı vurmalı çalgılarla ritm doğaçlama yapılır
15 İstiklal Marşı vurmalı çalgılarla ritm doğaçlama yapılır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar