DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken çocukluk dönemi çevre eğitimi OKLZ   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.İNANÇ ETİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretmen adaylarının; çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlar, çevre eğitiminin amacı, önemi ve tarihçesi, çevre sorunları, sürdürülebilir kalkınma ve hedefleri, çevresel değerler ve etik, çocuk ve çevre ilişkisi, çevre eğitimine yönelik yaklaşım, program ve projeler, çevre eğitiminde öğretmen ve paydaşların rolü ile kullanılabilecek yöntem ve teknikler, çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlar; çevre bilinci; çevre sorunları; çevre eğitiminin önemi; erken çocuklukta çevre eğitimi; erken çocuklukta çevre eğitimi yaklaşımları; çevre eğitimi programları ve projeleri; erken çocukluk çevre eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler; okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama (doğada yaşayan canlılar, bitkiler, hava, toprak, su, geri dönüşüm, enerji tasarrufu, çevre kirliliği, doğal afetler vb.), erken çocukluk çevre eğitiminde öğretmen ve ailenin rolü; sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri; eğitimde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik etkinlik planlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre eğitimiyle ilgili temel kavramları açıklar.
2) Çevre sorunlarının nedenlerini ve olası etkilerini analiz eder.
3) Erken çocuklukta çevre eğitiminin önemini ifade eder.
4) Erken çocukluk çevre eğitimine yönelik yaklaşım, program ve projeleri değerlendirir.
5) Erken çocukluk çevre eğitiminde öğretmenin ve ailenin rolünü tartışır / yorumlar.
6) Erken çocukluk çevre eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikleri açıklar.
7) Sürdürülebilir kalkınma kavramını tanımlar.
8) Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini açıklar.
9) Erken çocuklukta çevre eğitimine yönelik etkinlikler planlar.
10) Erken çocuklukta çevre eğitimine yönelik etkinlikleri uygular.
11) Erken çocuklukta çevre eğitimine yönelik etkinlikleri değerlendirir.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlar Çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlara ilişkin kaynakları araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çevre bilinci Çevre bilinci ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çevre sorunları Çevre sorunlarını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çevre eğitiminin önemi ve amacı Çevre eğitiminin önemi ve amacına ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Erken çocuklukta çevre eğitimi Erken çocuklukta çevre eğitimi ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Erken çocuklukta çevre eğitimi yaklaşımları, programları ve projeleri Erken çocuklukta çevre eğitimi yaklaşımları, programları ve projelerinin araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çevre eğitiminde öğretmen ve ailenin rolü Çevre eğitiminde öğretmen ve ailenin rolüne ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Çevre eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler Çevre eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerle ilgili kaynakların okumması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sürdürülebilir kalkınma ve hedefleri Sürdürülebilir kalkınma ve hedeflerine ilişkin araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik etkinlik planlama Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik etkinlik planlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik etkinlik uygulama Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik etkinlik uygulama Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Erken çocuklukta çevre eğitimi etkinliklerini planlama Erken çocuklukta çevre eğitimi etkinliklerini planlamaya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Erken çocuklukta çevre eğitimi etkinliklerinin uygulanması Erken çocuklukta çevre eğitimi etkinliklerinin uygulanmasına ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Erken çocuklukta çevre eğitimi etkinliklerinin değerlendirilmesi Erken çocuklukta çevre eğitimi etkinliklerinin değerlendirilmesine ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar