DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri Iı MB   410 8 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konulara yönelik ders planı hazırlamak için uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir.
2) Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar.
3) Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular.
4) Alan bilgisinin, mesleki becerilerinin ve öz yeterliliğinin farkına varır ve kendini değerlendirir.
5) Kendinin ve akranlarının mesleki yeterliliğini geliştirmek için öneriler getirir.
6) Sosyal bilgiler eğitiminde derse uygun içerikleri uygun yöntemlerle uygular.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grupların oluşturulması ve öğretim programındaki konuların dengeli bir şekilde öğrencilere dağıtılması. Hangi sınıf düzeyi, konu ve kazanıma ilişkin ders planlarının yapılacağının belirlenmesi için sosyal bilgiler programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
2 Bu haftada örnek sosyal bilgiler öğretimi materyallerinin incelenmesi, daha önceden kayıt altına alınmış video çekimlerinden örneklerin izlenmesi (izni alınmış kayıtlar) ve tartışmaya sunularak değerlendirilmesi. Eğitimde olumlu ve olumsuz örnek uygulamalarla ilgili literatür taramasının yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
3 Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanarak; grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması. grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
4 Görsel materyal ve doküman kullanarak; Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularıyla ilişkilendirerek; sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olaylardan faydalanarak sunum yapılması. sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olaylardan faydalanarak sunum yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
5 Sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olaylardan faydalanarak sunum yapılması. sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olaylardan faydalanarak sunum yapılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
6 Çevre incelemelerinin planlanması ve bunların 4.-8. sınıflarda uygulanan Sosyal bilgiler Öğretim Programından seçilen konularda ilgili hafta sunum yapılması. Çevre incelemelerinin planlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
7 Sunumların kayıt altına alınması ve sunuların kayıtlardan tekrar incelenerek öğrencilerin öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden gerek öğretim üyesi gerekse akranları tarafından değerlendirilmesi. çağdaş değerlendirme uygulamaları Kayıt altına alınan ders sunumlarının izlenmesi. Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sunumların kayıt altına alınması ve sunuların kayıtlardan tekrar incelenerek öğrencilerin öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden gerek öğretim üyesi gerekse akranları tarafından değerlendirilmesi. çağdaş değerlendirme uygulamaları rogram kılavuzundan mikro öğretimin yapılacağı konunun incelenmesi, internet erişim adresi: www.meb.gov.tr Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
10 Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanarak; grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması. rogram kılavuzundan mikro öğretimin yapılacağı konunun incelenmesi, internet erişim adresi: www.meb.gov.tr Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
11 Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularıyla ilişkilendirerek; sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olaylardan faydalanarak sunum yapılması rogram kılavuzundan mikro öğretimin yapılacağı konunun incelenmesi, internet erişim adresi: www.meb.gov.tr Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
12 Çevre incelemelerinin planlanması ve bunların 4.-8. sınıflarda uygulanan Sosyal bilgiler Öğretim Programından seçilen konularda ilgili hafta sunum yapılması rogram kılavuzundan mikro öğretimin yapılacağı konunun incelenmesi, internet erişim adresi: www.meb.gov.tr Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
13 Sunumların kayıt altına alınması ve sunuların kayıtlardan tekrar incelenerek öğrencilerin öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden gerek öğretim üyesi gerekse akranları tarafından değerlendirilmesi. çağdaş değerlendirme uygulamaları rogram kılavuzundan mikro öğretimin yapılacağı konunun incelenmesi, internet erişim adresi: www.meb.gov.tr Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
14 Sunumların kayıt altına alınması ve sunuların kayıtlardan tekrar incelenerek öğrencilerin öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden gerek öğretim üyesi gerekse akranları tarafından değerlendirilmesi. çağdaş değerlendirme uygulamaları rogram kılavuzundan mikro öğretimin yapılacağı konunun incelenmesi, internet erişim adresi: www.meb.gov.tr Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
15 Öğretim uygulamalarının genel değerlendirilmesi. Her bir öğrencinin sürecin sonunda kendini akranlarıyla da karşılaştırarak değerlendirmesi. rogram kılavuzundan mikro öğretimin yapılacağı konunun incelenmesi, internet erişim adresi: www.meb.gov.tr Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sinava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar