DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kentleşme ve Çevre Sorunları GK   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi ilkelere göre Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri, jeolojik gelişimini ve potansiyelini kavrar.
Dersin İçeriği
Türkiye'nin jeolojik yapısı, fiziki özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekolojinin bilim dünyası içerisindeki yeri ve tanımını açıklar.
2) Ekolojinin gelişimini açıklar.
3) Ekolojinin temel kavramlarını listeler.
4) Ekoloinjn ögelerini söyler.
5) Ekolojinin kurallarını söyler.
6) Azot döngüsünü açıklar
7) Azot döngüsü insan ilişkisini kavrar.
8) Oksijen döngüsünü açıklar.
9) Oksijen döngüsü insan ilişkisini söyler.
10) Güncel çevre problemlerini ekolojik açıdan tartışır
11) Karbon döngüsünü açıklar.
12) Kükürt döngüsüne insan etkisini söyler.
13) Su kirliliğinin etkisini söyler.
14) Su döngüsüne insan etkilerini tartışır.
15) Küresel ısınmanın nedenlerini söyler.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekolojinin tanımı, Kitaptaki ilgili bölümün okunması
2 Ekolojinin tarihçesi Kitaptaki ilgili bölümün okunması
3 Ekolojinin mekansal ilgili kavramları. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
4 Ekolojinin canlı toplulukları ile ilgili kavramları. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
5 Ekolojik ilişkiler ve ekolojik faktörler, Kitaptaki ilgili bölümün okunması
6 Ekolojik faktör kavramı ve sınıflandırılması. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
7 Klimatikfaktörler ve canlılara etkileri. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Kitaptaki ilgili bölümün okunması
9 Azot döngüsü Kitaptaki ilgili bölümün okunması
10 Karbon döngüsü Kitaptaki ilgili bölümün okunması
11 Oksijen döngüsü Kitaptaki ilgili bölümün okunması
12 Su döngüsü Kitaptaki ilgili bölümün okunması
13 Kükürt döngüsü Kitaptaki ilgili bölümün okunması
14 Küresel ısınma Kitaptaki ilgili bölümün okunması
15 Kentleşme ve ekoloji ilişkisi Kitaptaki ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptaki ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar