DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya SB   202 4 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi ilkelere göre beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerni kavrar.
Dersin İçeriği
Beşeri ve ekonomik coğrafyanın temel kavramlarını, bölümlerini ve içeriğini kavrar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerleşme coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
2) Nüfus sayımları itibariyle nüfus miktarı ve yapısındaki değişimleri harita kullanarak açıklar
3) Nüfusun dağılış özelliklerini ve nüfus hareketlerini harita kullanarak açıklar.
4) Yerleşmenin tarihi süreçteki gelişim özelliklerini harita kullanarak değerlendirir.
5) Yerleşmeden kaynaklanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda değerlendirme yapar.
6) Tarımın genel özelliklerini, gelişimini ve tarımsal alanların sınıflandırılmasını açıklar.
7) Tarımındaki bitkisel ürünlerin üretimi ve pazarlamasındaki mevcut durum ve sorunlar üzerinde harita kullanarak değerlendirme yapar.
8) Ara Sınav
9) Geçici yerleşmeleri tanımlar
10) Sürekli yerleşmeleri tanımlar
11) Nüfusun tanımını yapar
12) Nüfus artışının etkilerini değerlendirir.
13) Hayatın ortaya çıkış teorilerini değerlendirir.
14) Final Sınavları
15) Final Sınavları


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beşeri ve ekonomik coğrafyanın tanımı, konusu ve bölümleri. Beşeri ve ekonomik coğrafya terimlerini verilen kaynaklardan okunması
2 Yerleşme coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Yerleşmeyi etkileyen faktörler. Atlas ve haritaların incelenerek yerleşmenin dikey ve yatay sınırlarının belirlenmesi
3 Yerleşme tipleri: Kır yerleşmeleri ve dağılışı. Şehir yerleşmeleri ve dağılışı, il, ilçe ve köy kavramları Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiyedeki şehir ve kır ayırımı kriterlerinin araştırılması
4 Nüfus coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. İnsanın ortaya çıkışı. Dünya nüfusunun genel özellikleri ve değişimi İnsanın biyolojik bir varlık olarak ortaya çıkışının farklı kaynaklardan araştırılması
5 Demografik özellikler. Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler: Doğurganlık, ölümler, göçler Gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerden ikişer tanesinin nüfusunun yaş ve cinsiyet verilerinin elde edilmesi,
6 Ekonomik coğrafyanın tanımı, özellikleri ve bölümleri Kitaptan ilgili bölümün okunması
7 Tarım coğrafyası: Tarımı etkileyen faktörler. Toprak tarım arasındaki ilişki Kitaptan ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Dönem boyunca ele alınan konuların çalışılması
9 Tarım tipleri. Dünyadaki tarım ürünleri. Buğday, pamuk, zeytin, pirinç, şekerpancarı gibi belli başlı tarım ürünlerini en fazla yetiştiren ülkelerin belirlenmesi
10 Sanayi: Sanayi faaliyetlerini etkileyen faktörler. Belli başlı sanayi tipleri. Dünyada sanayinin dağılışı ve genel özellikleri Sanayileşmenin tarihi gelişiminin araştırılması
11 Enerji kaynakları: Tükenebilir Enerji Kaynakları: Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer enerji. Dünyadaki en fazla kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer santrale sahip ülkelerin listelenmesi
12 Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, güneş, biokütle Dünyada yenilenebilir enerjiye sahip ülkelerin sıralanması
13 Turizm ve rekreasyon: Rekreasyon. Turizm: Gelişmesi, etkileyen faktörler, rekreasyon ve turizm alanları. Belli başlı turizm alanları. Kitaptan ilgili bölümün okunması
14 Turizm ve rekreasyon: Rekreasyon. Turizm: Gelişmesi, etkileyen faktörler, rekreasyon ve turizm alanları. Belli başlı turizm alanları. Kitaptan ilgili bölümün okunması
15 Dünyada turizm bölgeleri ve çekicilikleri. Turistlerin yer tercihleri. Kitaptan ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar