DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi I MB   433 7 1 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi ilkelere göre Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri, jeolojik gelişimini ve potansiyelini kavrar.
Dersin İçeriği
Türkiye'nin jeolojik yapısı, fiziki özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okul ve sosyal çevre arasında ilişki kurar.
2) Okul örgütünün toplumsal alandaki konumunu değerlendirir.
3) Okul örgütünün toplumsal alandaki konumunu değerlendirir.
4) Sosyal Bilgiler öğretim planı doğrultusunda öğretim yöntem, teknik ve stratejileri inceler.
5) Öğretmenlik deneyimine sahip olur.
6) Ders programını anlayabilir ve yapabilir.
7) Öğretmenlik deneyimine sahip olur.
8) Öğrenci davranışlarını gözler.
9) Okul yönetimi hakkında bilgi edinir.
10) Soru sorma becerilerini inceler.
11) Öğrencilerin içinde bulundukları eğitim yaşantılarını eleştirir.
12) Ödev çalışmalarını inceler.
13) Sınıf yönetimi hakkında rapor hazırlar.
14) ÇAlışma yaprağı hazırlar.
15) Eğitim- okul ve toplum ilişkilerini analiz eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretmenin okuldaki bir gününü gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
2 Öğrencinin okuldaki bir günün gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
3 Öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
4 Öğretmenin dersi hangi aşamalara böldüğünü gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
5 Öğretmenin öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
6 Derste ne tür etkinliklerden yararlanıldığını gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
7 Dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
8 Ara Sınav Bir günlük gözlem planı hazırlama
9 Öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
10 Öğretmenin öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
11 Okul müdürünün görevini nasıl yaptığını gözlemleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
12 Okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme Bir günlük gözlem planı hazırlama
13 Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama Bir günlük gözlem planı hazırlama
14 Okul kuralları Bir günlük gözlem planı hazırlama
15 Sınıf kuralları Bir günlük gözlem planı hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bir günlük gözlem planı hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar