DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye' de Modernleşme ve Eğitim ES   404 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern Türkiyenin oluşumunun tarihi arka planını kavratmaktır. Cumhuriyet döneminin iyi anlaşılması, bilinmesi ancak kendisinden önce var olan Osmanlı Devletinin son döneminin iyi bilinmesine bağlıdır. Türk çağdaşlaşmasının başlangıcını, yapılan mücadeleleri, demokrasi kavramının doğuşu, gelişimi, uygulanışı, seyrinin kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Modern dönem Osmanlı Devletinde Batılılaşma hareketleri, Meşrutiyet yıllarında Türkiyede modernleşme ve Cumhuriyet modernleşmesi ve eğitim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye modernleşmesinin tarihi kökleri hakkında bilgi sahibi olur.
2) Modern Türkiye Cumhuriyetinin hangi süreçlerin sonucunda oluştuğu hakkında kanaat sahibi olur.
3) Modern Türkiyenin içinde bulunduğu çağdaşlaşma sorunları hakkında tahlil yapabilme kabiliyeti kazanır.
4) Günümüz çağdaşlaşma sorunları ile geçmişte yaşanan sorunlar hakkında ilişki kurabilir.
5) Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketlerini açıklar.
6) Demokratik yönetimlerin insan haklarındaki kazanımlarını tartışır.
7) Osmanlı dönemindeki demokrasi hareketlerini sorgular.
8) İlk modern eğitim kurumlarının ve tevhid-i tedrisat kanununun esaslarını kavratabilme
9) Eğitim kurumlarının ve öğretmen okullarının gelişimini tematik olarak öğretebilme
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernleşme kavramının anlamı ve gelişim süreci, Batılılaşma yönündeki ilk adımlar Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
2 Tanzimat ve Islahat Hareketleri ve Modernleşme Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
3 Anayasal yönetim: II. Meşrutiyet ve modernleşme Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
4 Eğitimde ilk yenileşme hareketleri dönemi (1776-1839) Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
5 İlk modern sivil okul olan Rüşdiye mektepleri Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
6 Tanzimat Dönemi ilk ve ortaöğretiminde modernleşme Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
7 Tanzimat Dönemi yükseköğretim ve meslek okulları Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
8 Ara Sınav Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.
9 II. Abdülhamit Dönemi'nde Eğitim Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
10 Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışı ve Tevhid-i tedrisat kanunu Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
11 Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim, orta öğretim Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
12 Cumhuriyet Dönemi'nde yükseköğretim Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
13 Osmanlıdan Cumhuriyete öğretmen okulları Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
14 Eğitim enstitülerinden eğitim fakültelerine Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
15 Modernleşmenin Eğitime Etkisi Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön Hazırlık Bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar