DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya SOSZ   102 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Beşeri ve ekonomik coğrafyanın temel kavramlarını, bölümlerini ve içeriğini kavrar.
Dersin İçeriği
Nüfus, yerleşme, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağılışı. Tarım coğrafyası, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi coğrafyası, dünya gıda kaynakları, ticaret, turizm.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerleşme coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
2) Devamlı yerleşmeler ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
3) Geçici yerleşmeler ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
4) Tarımı etkileyen faktörleri açıklar
5) Tarım ürünlerinin dağılışını açıklar.
6) Tarım coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
7) Tarım ekonomi ilişkisini kavrar.
8) Maden coğrafyası temel ilkelerini söyler
9) Madenciliğin dağılışını kavrar.
10) Sanayi coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
11) Sanayi coğrafyasının önemini açıklar.
12) Turizm coğrafyası ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
13) Nüfusun tanımını yapar.
14) Nüfusun dağılışını kavrar.
15) Nüfusun eğitim durumunu açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beşeri ve ekonomik coğrafyanın tanımı, konusu ve bölümleri. Beşeri ve ekonomik coğrafya terimlerini verilen kaynaklardan okunması
2 Yerleşme coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Atlas ve haritaların incelenerek yerleşmenin dikey ve yatay sınırlarının belirlenmesi
3 Yerleşmeyi etkileyen faktörler. Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiyedeki şehir ve kır ayırımı kriterlerinin araştırılması
4 Yerleşme tipleri: Kır yerleşmeleri ve dağılışı. Şehir yerleşmeleri ve dağılışı, il, ilçe ve köy kavramları İnsanın biyolojik bir varlık olarak ortaya çıkışının farklı kaynaklardan araştırılması
5 Nüfus coğrafyası ile ilgili temel kavramlar. Gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerden ikişer tanesinin nüfusunun yaş ve cinsiyet verilerinin elde edilmesi,
6 İnsanın ortaya çıkışı. Kitaptan ilgili bölümün okunması
7 Doğurganlık, ölümler, göçler Kitaptan ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölümün okunması
9 Ekonomik coğrafyanın tanımı, özellikleri ve bölümleri Kitaptan ilgili bölümün okunması
10 Tarım coğrafyası: Tarımı etkileyen faktörler. Toprak tarım arasındaki ilişki Kitaptan ilgili bölümün okunması
11 Tarım tipleri. Dünyadaki tarım ürünleri. Kitaptan ilgili bölümün okunması
12 Sanayi, Sanayi faaliyetlerini etkileyen faktörler. Belli başlı sanayi tipleri. Dünyada sanayinin dağılışı ve genel özellikleri Kitaptan ilgili bölümün okunması
13 Enerji kaynakları: Tükenebilir Enerji Kaynakları: Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer enerji. Kitaptan ilgili bölümün okunması
14 Ticaret: Temel kavramlar. Türleri. Ticareti etkileyen faktörler. İç Ticaret. Dış Ticaret. Kitaptan ilgili bölümün okunması
15 Turizm ve rekreasyon: Rekreasyon. Turizm: Gelişmesi, etkileyen faktörler, rekreasyon ve turizm alanları. Belli başlı turizm alanları. Kitaptan ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar