DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası SOSZ   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiyenin beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin kavratmak, Türkiye'nin başlıca beşeri ve ekonomik coğrafya sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yolları üretilmesinin sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Nüfus ve özellikleri, göçler, nüfus sayımları, yerleşme, kentleşme ve sorunları, kentlerin sınıflandırılması. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'nin jeopolitik önemini farkına varır.
2) Yerleşmenin tarihi süreçteki gelişim özelliklerini harita kullanarak değerlendirir..
3) Türkiye'de devamlı yerleşmeler ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
4) Geçici yerleşmeler ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
5) Türkiye tarımı etkileyen faktörleri açıklar
6) Türkiyede tarım ürünlerinin dağılışını açıklar.
7) Türkiyede nüfusun sosyal sorunlarının farkına varır.
8) Türkiyede nüfusun ekonomik niteliklerini arkına varır.
9) Türkiyede tarımın genel özelliklerini açıklar.
10) Türkiyede Tarımın gelişimini ve tarımsal alanların sınıflandırılmasını açıklar.
11) Türkiyede tarımındaki bitkisel ürünlerin üretimini değerlendirir.
12) Türkiyede tarım pazarlamasındaki mevcut durum değerlendirir
13) Türkiyede hayvancılığın mevcut durumu ve sorunlar konusunda açıklama yapar.
14) Türkiyede hayvansal ürün üretimini değerlendirir.
15) Türkiyede madenciliği açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyenin Coğrafi Konum ve Sınırları Kitaptaki ilgili bölümün okunması
2 Türkiye'de yerleşmeler Kitaptaki ilgili bölümün okunması
3 Türkiye'de geçici yerleşmeleri. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
4 Türkiye'de devamlı yerleşmeler Kitaptaki ilgili bölümün okunması
5 Türkiye'de kırsal yerleşmeler Kitaptaki ilgili bölümün okunması
6 Türkiye'nin Nüfusu Kitaptaki ilgili bölümün okunması
7 Türkiye'de tarım faaliyetleri ve özellikleri. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Kitaptaki ilgili bölümün okunması
9 Türkiye'de ulaşım Kitaptaki ilgili bölümün okunması
10 Türkiye'de ulaşım faaliyetleri özellikleri. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
11 Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
12 Türkiye'de hayvancılığın dağılışı Kitaptaki ilgili bölümün okunması
13 Türkiye'de madencilik Kitaptaki ilgili bölümün okunması
14 Türkiye'de madencilik Kitaptaki ilgili bölümün okunması
15 Türkiye'de madenciliğin dağılışı Kitaptaki ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptaki ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar