DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği HML   309 5 5 8 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ŞENAY ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Emel YÜRÜK BAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ŞENAY ÇETİNKAYA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin geçmişte ve bugün farklı toplumlarda çocuğa verilen önem ile ülke koşullarına yönelik çocuk sağlığı sorunları ve çözüm yöntemlerini kavramasını sağlamak Temel Sağlık Hizmetleri kapsamında Türkiyede koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin önem yeri ve katkısını kavratmak Çocuğun büyüme ve gelişme sürecini, büyüme ve gelişme ile ilgili teorileri bilmesini, bu süreci olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etmenleri tanıma ve değerlendirme yeteneğini kazandırmak Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinin önemi çeşitleri ve beslenme bozukluklarından kaynaklanan sorunlarda gerekli girişim yeteneğini kazandırmak Öğrenci hemşirelere çocuk ve ailede saptadıkları sağlık sorunlarına yönelik uygun girişimleri planlama uygulama ve değerlendirme ile birlikte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme ve araştırma yeteneği kazandırmaktır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde disiplinlerarası yaklaşım ve ilişkilerin önemini kavrayabilme ve bütünlük sağlayabilme ilkesini kazanmaktır
Dersin İçeriği
Doğumdan adolesana kadar (0-18 yaş dönemlerinde) normal büyüme ve gelişme özellikleri ve çocukta sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek hemşirelik bakımında holistik yaklaşımı içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk sağlığı hemşireliği alanına ilişkin kuramsal bilgileri kazanabilme
2) Çocuğun büyüme gelişmesine ilişkin gerekli kavramları öğrenebilme
3) Erişkin ve çocuk arasındaki farkı ayırt edebilme
4) Çocuk sağlığı hemşireliğinin ülke sağlık sorunları içindeki yeri ve katkısını kavrayabilme
5) Çocukluk dönemi hastalıklarının hastalık belirtilerini tanıyabilme, erken tanısını koyabilme
6) Aile dinamikleri ve aile çocuk bütünlüğüne destek verebilecek şekilde iletişim kurabilme
7) Çocuk ve aileye yönelik fiziksel, duygusal, sosyal ve entellektüel sorunları saptayabilecek ve uygun müdahaleye yönlendirebilecek kararlar verebilme
8) Çocuk istismar ve ihmalinin erken belirtilerin tanıyabilme
9) Çocuk istismar ve ihmalinde mevcut sorumluluklarını bilme
10) Çocuk haklarını bilerek, savunarak, öğretmeli,
11) Çocuk sağlığına ilişkin sorunların çözümüne yönelik bakım planı yapabilme
12) Uygulanan hemşirelik girişimleri planını, bütüncül yaklaşım çerçevesinde değerlendirebilme
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk sağlığı kavramı, çocuk sağlığına ilişkin göstergeler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine Giriş. Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Pediatrik değerlendirme, Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinin önemi Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma
3 Çocuk ve yenidoğan hakları. Pediatride İlaç Yönetiminin Önemi Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma
4 Yenidoğan hastalıkları ve hemşirelik bakımı Yenidoğan kaynak kitabından okuma
5 Yenidoğan hastalıkları ve hemşirelik bakımına devam Yenidoğan kaynak kitabından okuma
6 Yenidoğan resusitasyonu ve hemşirelik Yenidoğan kaynak kitabından okuma
7 Pediatrik aciller. Çocukluk yaşlarında ağrı ve hemşirelik yönetimi Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma
8 Ara Sınav Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma Yazılı Sınav
9 Çocuk döneminde beslenmenin önemi. Beslenme bozuklukları ve hemşirelik. Çocuklarda gastro intestinal sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma
10 Çocuklarda solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma
11 Çocuklarda dolaşım sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma
12 Çocuklarda nörolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma
13 Çocuklarda üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik. Endokrin sistem hastalıklarında hemşirelik Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma
14 Çocuklarda hematolojik ve onkolojik hastalıklar ve hemşirelik Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Çocuklarda kas iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Pediatri Hemşireliği kaynak kitabından okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar