DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hemşirelik Süreci HMS   250 4 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zehra ESKİMEZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZEHRA ESKİMEZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiZEHRA ESKİMEZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojik, psikolojik ve fizyolojik bileşenleri ile etkilenen sağlığı tanımlamak. Hasta için hemşirelik bakımını, hemşirelik süreci ve holistik model doğrultusunda tanılamak, incelemek, uygulamak ve değerlendirmek. Yazılı ya da sözlü raporları, tam, uygun, düzenli, hatasız, okunaklı ve doğru sunmak. Kişilerarası iletişimin temel kavramlarını tanımlamak. Terapötik iletişim becerilerini kullanarak diğerleri ile bilinçli etkileşime girmek.
Dersin İçeriği
Hemşirelik sürecinin tarihi ve hemşirelikte temel kavramlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir.
2) Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve/veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir.
3) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir.
4) Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir.
5) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir.
6) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.
7) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
8) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
9) Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır.
10) Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir.
11) Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12) Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
13) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır.
14) Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15)