DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı IV TE   310 6 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı XVII. yüzyıl ve XVIII. yüzyılın ilk yarısında Ortaasya, Azerbaycan ve Osmanlı sahalarında meydana gelen klasik Türk edebiyatını, tarihsel, toplumsal ve kültürel yapısına bağlı olarak belli başlı temsilcilerinin eserleriyle birlikte tanıtmak, örnek metinler okutarak öğrenciye döneme ait eserleri anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste 16-17. yüzyılın ilk yarısında Ortaasya Azerbaycan ve Osmanlı sahalarında klasik Türk edebiyatı her yönüyle anlatılmakta, örnek metinler işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osmanlı devrine ait Arap harfli Türkçe metinleri okuyup kavrar.
2) Klasik Türk edebiyatına özgü şiirleri aruz vezniyle rahatça okur.
3) Sebk-i Hindi ve Klasik Uslubu; Hikemi ve Mahalli Tarzı kavrar.
4) Ganizade Nadiri, Nefi, Ş. Yahya, Neşati, Naili-i Kadim, Nabi, Nedim-i Kadim, Sabit, Haleti gibi belli başlı şairleri tanır.
5) XVII ve XVIII. yüzyıl mesnevileri ve mesnevicilerini tanır.
6) XVII ve XVIII. yüzyıl mensur eserlerini tanır.
7) Tarihler ve tezkireler gibi eski kaynakları tanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 XVII. Yüzyıl Çağatay sahası Türk edebiyatı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
2 XVII. Yüzyıl Azerbaycan sahası Türk edebiyatı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
3 Sebk-i Hindi ve Klasik Üslubu; Hikemi ve Mahalli Tarzı bilir. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
4 Ganizade Nadiri, Nefi. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
5 Nevizade Atayi, Şeyhülislam Yahya, Şeyhülislam Bahayi. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
6 Naili-i Kadim, Sebk-i Hindi. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
7 Neşati, Fehim-i Kadim. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Sabri, Cevri, İsmeti, Vecdi, Nedim-i Kadim. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
10 Nabi, Hikemi Tarz. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
11 Bosnalı Sabit, Haleti. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
12 XVII. Yüzyıl mesnevileri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
13 XVII. Yüzyıl Osmanlı sahası nesrinin temsilcileri ve mensur eserleri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
14 XVIII. Yüzyıl Ortaasya, Azeri ve Osmanlı sahası Türk Edebiyatı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
15 XVIII. Yüzyıl Ortaasya, Azeri ve Osmanlı sahası Türk Edebiyatı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Mengi, Mine (2008), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınevi, Ankara. Şentürk, Ahmet Atilla- Kartal, Ahmet (2006), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul. İz, Fahir (1966), Eski Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul. Pala, İskender (1995), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara.