DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Ekonomisi II IKS   306 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yelda TEKGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Devletin gelir ve harcama politikaları, devletin ekonomideki payının tarihsel gelişimini ,kamusal malların özellikleri, siyasal karar alma mekanizması öğrencilere aktarılır.
Dersin İçeriği
Devletin ekonomiye müdahale gerekçeleri, gelir dağılımı, devlet harcamaları, devletleştirme ve özelleştirmeler,devletin optimal büyüklüğü ,siyasal karar alma mekanizması, kamuda fiyatlama ve vergi reformu gibi konulardan oluşur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu maliyesinin amaçlarını tanımlayabilme
2) Kamu harcamaları, türleri ve etkilerini tanımlayabilme
3) Kamu gelir türü olarak vergiye ilişkin temel kavramları ve bunların özelliklerini açıklayabilme
4) Bütçe, ilkeleri, işlevleri ve türleri konularını tanımlayabilme ve yorumlayabilme
5) Mahalli idarelerin hukuki ve mali yapıları değerlendirebilme;
6) Maliye politikası amaçları ve araçları arasında ilişki kurabilme
7) Kamu ekonomisinin özellikleri ve kamusal malları tanımlayabilme
8) Kamu harcamaları: Tanım ve teorik görüşleri bilme
9) Vergi yükü ve vergi yansımasını anlama
10) Vergilerin sınıflandırılması şekilleri ve vergileme ilkeleri
11) Gelir vergisi ve kurumlar vergisini ayırt edebilme
12) Harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet vergilerini tanımlayabilme
13) Devlet borçları: Borçlanma ve vergi, borçlanma nedenleri, türleri, tekniği, borç yönetimi
14) Bütçe: Kavramını algılama
15) Maliye politikasının konusu, önemi, amaçları ve araçlarını bilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu Tercihi İktisadına Giriş, Pozitif ve Normatif Kamu Tercihi Kavramı Ders kitabını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
2 Devletin optimal büyüklüğü kavramı Ders kitabını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Kamu Ekonomisinde karar alma ve oylama Ders kitabını okuma
4 Vergi yükü ve vergi yansıması Ders kitabını okuma
5 Bürokrasinin tanımı ve gelişimi Ders kitabını okuma
6 Kamu Giderleri, Devlet borçları Ders kitabını okuma
7 Siyasal karar alma mekanizması, kollektif karar alma ve bunun ekonomik yorumu Ders kitabını okuma
8 Ara Sınav Ara sınav
9 Siyasal karar almada; oylama, tam ve yaklaşık oybirliği ve çoğunluk kuralları. Ders kitabını okuma
10 Bütçeleme Süreci (Merkezi Yönetim Bütçesi) Ders kitabını okuma
11 Kamu Malyesinin Araçları Ders kitabını okuma
12 Devlet Borçları: Sınıflandırılması, Borç Verenin Avantajları Ders kitabını okuma
13 Kamu Gelirleri: Vergi Kavramı, Vergi Adaleti, Vergiye Karşı Tepki, Gelir,Servet,Harcama Üzerinden Alınan Vergiler Ders kitabını okuma
14 Maliye Politikası Ders kitabını okuma
15 Genel Değerlendirme Genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yıl sonu sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar