DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış ve Liderlik ISLZ   206 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kemal Can KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KEMAL CAN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KEMAL CAN KILIÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Davranış bilimlerinin gelişimi ve diğer bilimler içindeki yeri, Davranış bilimlerinin temel kavramları; Kültür, kültürlerarası farklılaşma ve yönetim; Ahlak psikolojisi, insancıl ahlak ve insanın doğası; Sosyal etki ve uyma; Algılama ve Öğrenme; Tutumlar ve tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar; İletişim: Tutum Değiştirme Süreci; Sosyal algı (Sosyal biliş); Kişilik ve Benlik; Uyum sorunları ve savunma mekanizmaları; Davranış bozuklukları; Çatışma; Motivasyon; Liderlik, Otorite ve Güç konularında kavramsal bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması, Tutumlar ve İş tatmini, Duygu Durumlar, Kişilik ve Değerler, Algı, Motivasyon Teorileri, Motivasyon Araçları ve Uygulamaları, Grup Davranışı, Takımlar ve Türleri, İletişim, Liderlik, Güç ve Politika, Çatışma ve Müzakere Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örgütsel davranışın ne olduğunu tanımlar.
2) Tutumları ve tutum türlerini izah eder.
3) Bireyin duygu durumlarını, hangi tür kişilik türlerinin olduğunu ve algıyı açıklar.
4) Motivasyon teorilerini ve uygulamalarını açıklar.
5) Takımı ve takım türlerini açıklar.
6) Grup türlerini ve davranışını açıklar.
7) Örgüt içinde iletişim türlerini açıklar.
8) Liderliği ve liderlik türlerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması Örgütsel Davranış Bölüm 1-s.1-34 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Tutumlar ve İş tatmini Örgütsel Davranış Bölüm 3-s.70-97 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Duygu Durumlar Örgütsel Davranış Bölüm 4-s.98-131 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Kişilik ve Değerler Örgütsel Davranış Bölüm 5-s.132-165 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Algılama süreçleri Örgütsel Davranış Bölüm 6-s.166-201 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Motivasyon Teorileri Örgütsel Davranış Bölüm 7-s.202-239 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Motivasyon Araçları ve Uygulamaları Örgütsel Davranış Bölüm 8-s.240-273 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Grup Davranışı Örgütsel Davranış Bölüm 9-s.274-311 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Takımlar ve Türleri Örgütsel Davranış Bölüm 10-s.312-339 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 İletişim Örgütsel Davranış Bölüm 11-s.340-373 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Liderlik Örgütsel Davranış Bölüm 12-s.374-417 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Güç ve Politika Örgütsel Davranış Bölüm 13-s.418-451 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Çatışma ve Müzakere Teknikleri Örgütsel Davranış Bölüm 14-s.452-485 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar