DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Hukuku IIBF   401 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeki OKUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEKİ OKUR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZEKİ OKUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere , işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri detaylı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bireysel iş hukukunun konusu oluşturan, temel kavramlar, işçi ve işverenin hakları ve borçları, iş sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin sona ermesi, işçilerin çalışma koşulları, iş sözleşmesi kapsamındaki tazminatları, iş sağlığı ve güvenliği vb. başlıklar, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş hukukunun ulusal ve uluslararası temel kurallarının yorumlanması ve uygulanması becerisi kazanır.
2) İş sözleşmesinden doğan hak ve borçlara ilişkin gerekli bilgi sahibi olur.
3) İlgili mevzuatı ve uygun yorum yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
4) İş sözleşmelerinden kaynaklanan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin uygun çözümlere ulaşma becerisi kazanır.
5) İşin düzenlenmesine ilişkin kuralları yorumlama ve uygulayabilme becerisi kazanır.
6) İş sözleşmesinin geçerli neden olmaksızın feshi ve fesih usulüne ilişkin gerekli bilgiyi kazanır.
7) İş sağlığı ve Güvenliğine ilişkin iş hukuku kapsamındaki yasal düzenlemelerinin yorumlanması ve uygulanması becerisi kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Hukukuna Giriş; doğuşu ve gelişimi Okuma
2 İş Hukukunun konusu, temel ilkeleri ve kaynakları Okuma
3 İş Hukukunun Temel Kavramları/ İşçi-İşveren-İşveren vekili Okuma
4 İş Hukukunun Temel Kavramları/ Alt işveren-İşyeri ve İşletme Okuma
5 4857 Sayılı İş Kanununun kapsamı Okuma
6 İş Sözleşmesi; iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi Okuma
7 İş sözleşmesi kurma özgürlüğü ve sınırları Okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçları Okuma
10 İşverenin iş sözleşmesinden doğan borçları Okuma
11 İş Sözleşmesinin sona ermesi ve fesih türleri ( Süreli fesih, haklı nedenle fesih) Okuma
12 İş Güvencesi Kavramı Okuma
13 İş akdinin sona ermesinin hukuki sonuçları ile kıdem tazminatı Okuma
14 İşin Düzenlenmesi: çalışma ve izin süreleri Okuma
15 İş sağlığı ve güvenliği Okuma
16-17 Yılsonu Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar