DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristallografi, kristallerde simetri, simetri düzlemi, dönme, simetri ekseni, kristallografik eksenler onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
2 Kristal sistemleri, kübik sistem, tetragonal sistem, hekzagonal sistem onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
3 Trigonal sistem, ortorombik sistem, monoklinik, triklinik sistem onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
4 Parametreler, indisler, kristal ikizleri, polimorfizm, izomorfizm ve katı eriyik kavramı onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
5 Minerallerin fiziksel özellikleri, dilinim, kırılma yüzeyi, sertlik, renk, elektrik ve magnetik özellik onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
6 Optik mineraloji, Polarizan mikroskop tanımı, izotrop ve anizotrop mineraller, tek ve çift eksenli kristaller onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
7 Sönme açıları, Pleokroizma, çift kırılma değeri, ince kesitte mineral tayinleri onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
8 Ara Sınav onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
9 Biyotit, muskovit, ve ortorombik piroksenler onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
10 Monoklinik piroksenler, hornblend, glokofan onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
11 Olivin, olivinlerin demirli ve serpantinli ayrışımları onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
12 Kalsit, kloritler ve epidotlar onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
13 Sfen, apatit turmalin, granatlar onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
14 Fluorit, magnetit, krom, analsim, prehnit onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
15 Kuvars, feldspat, plajiyoklas ve plajiyoklasların anortit tayinleri onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar