DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mineroloji JZ   112 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatih KARAOĞLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kristallografi, mineraloji ve optik mineralloji hakkında bilgi vermek. Kristal sistemlerini tanıtmak, mineralleri ince kesitte tanıtmak ve diger derslere yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Kristal ve kristal sistemleri, mineraller, optik mineraloji, bu minerallerin teorik ve uygulamalı öğrenimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kristal sistemlerini tanıyabilir
2) Minerallerin optik özelliklerini tanıyabilir
3) Kayaç yapıcı mineralleri ince kesitte tanıyabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristallografi, kristallerde simetri, simetri düzlemi, dönme, simetri ekseni, kristallografik eksenler onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
2 Kristal sistemleri, kübik sistem, tetragonal sistem, hekzagonal sistem onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
3 Trigonal sistem, ortorombik sistem, monoklinik, triklinik sistem onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
4 Parametreler, indisler, kristal ikizleri, polimorfizm, izomorfizm ve katı eriyik kavramı onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
5 Minerallerin fiziksel özellikleri, dilinim, kırılma yüzeyi, sertlik, renk, elektrik ve magnetik özellik onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
6 Optik mineraloji, Polarizan mikroskop tanımı, izotrop ve anizotrop mineraller, tek ve çift eksenli kristaller onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
7 Sönme açıları, Pleokroizma, çift kırılma değeri, ince kesitte mineral tayinleri onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
8 Ara Sınav onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
9 Biyotit, muskovit, ve ortorombik piroksenler onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
10 Monoklinik piroksenler, hornblend, glokofan onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
11 Olivin, olivinlerin demirli ve serpantinli ayrışımları onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
12 Kalsit, kloritler ve epidotlar onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
13 Sfen, apatit turmalin, granatlar onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
14 Fluorit, magnetit, krom, analsim, prehnit onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
15 Kuvars, feldspat, plajiyoklas ve plajiyoklasların anortit tayinleri onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları onu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar