DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Plankton Kültürü SUF   304 6 1 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya IŞIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.OYA IŞIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fitoplanktonik organizmalari laboratuar ortaminda ve disari ortamda açik ve kapali sistemlerde kültüre almak, fitoplankton ve zooplanktonu kültüre almak için gerekli fiziksel ve kimyasal kosullari saglamak, kültüre alinan fitoplankton ve zooplankton türlerini ve temel biyolojik ihtiyaçlarini belirlemek, kültür yöntemlerini, Mikroalg izolasyon yöntemlerini, mikroalgal büyümeyi tanimlamak ve ölçmek. Besi ortami hazirlamak ve asilama yapmak ve uygulamak. Fitoplankton ve zooplankton hasatini yapmak, hasat yöntemlerini bilmektir.
Dersin İçeriği
Fitoplanktonik organizmalari kültüre alma kosullari, sürekli ve kesikli kültür yöntemleri, mikroalg kültüründe sterilizasyon, mikroalg izolasyon teknikleri, laboaruar kosullari, mikroalg kültürü için gerekli fiziksel ve kimyasal kosullar, algal büyümenin tanimi, algal büyümeyi belirleyen parametreler ve ölçümü, besi ortami hazirlama ve besleyici elementler, Asilama, hasat, disari ortamda havuzlarda mikroalg üretimi, fotobiyoreaktör tanimi, zooplankton kültürü, kültüre alinan fitoplankton ve zooplankton türleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fitoplanktonik organizmaların gereksinimi olan fiziksel ve kimyasal kültür koşullarını sayar.
2) Mikroalglerin kultüre alınma gerekçlerini açıklar, tarihçesiyle ilgili kısa bilgi verir, ilk kültüre alınan türlerin isimlerini sıralar.
3) Laboratuvar ortamında gerekli koşulları sayar, kesikli ve sürekli kültür yöntemlerini tanimlar ve açıklar.
4) Sterilizasyonu tanımlar, sterilizasyon yöntemlerini sayar ve prensiplerini açıklar, sterilizasyonda kullanılan cihazların nasıl çalıştığıni ana hatlarıyla açıklar.
5) Alg kültürlerinde büyümeyi açıklar, büyüme tanımını yapar, büyüme parametrelerini tanımlar.
6) Mikroalg izolasyon yöntemlerini sayar ve açıklar.
7) Kesikli ve Sürekli Kültürün tanımını yapar, besi ortamı hazırlar.
8) Mikroalg izolasyon tekniklerini tanımlar, agar ile katı besi yeri hazırlar, ekim yapar
9) Kültüre alınacak alg türü seçim kriterleri, yaygın olarak ültüre alınan mikroalg türleri.
10) Dışarı alg kültürü genel prensiplerini açıklar havuz ve fotobiyoreaktörü tanımlar.
11) Klorofil a analizini yapar. hücre sayar, kültürün optik yoğunluğunu ölçer, kuru madde analizi yapar.
12) Rotifer kültürünü açıklar, rotifer kültür koşullarını tanımlar.
13) Klorofil a analizini yapar. hücre sayar, kültürün optik yoğunluğunu ölçer, kuru madde analizi yapar.
14) Artemia kültür koşullarını ve artemia kisti açmayı açıklar.
15) Daphnia (su piresi) kültür koşullarını tanımlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Plankton kültürünün tarihçesi, mikroalglerin kültüre alinma gereksinimleri, mikroalglerin fiziksel ve kimyasal gereksinimleri. Dersi tanır, ders notunu edinir. Anlatım
Soru-Cevap
2 Plankton kültürü laboratuar kosullari, Laboratuarin tanitilmasi, Isik, Sicaklik, havalandirma-karistirma, besleyici elementler ve besi ortami hazirlanmasi. Ders notu ve laboratuar föyüne hazırlanarak gelirler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Sterilizasyon tanimi, Sterilizasyon metodlari, besi ortami sterilizasyonu, besi ortami hazirlama. Ders notu ve laboratuar föyüne hazırlanarak gelirler. Anlatım
Tartışma
4 Alg kültürlerinde büyümenin tanimi, Algal büyümenin evreleri, büyüme parametreleri, hücre sayimi ile büyümenin ölçümü. Ders notu ve laboratuar föyüne hazırlanarak gelirler. Anlatım
Soru-Cevap
5 Mikroalg kültür yöntemleri, Kesikli ve Sürekli kültür yöntemleri, kuru madde analizi ile algal büyümenin belirlenmesi. Ders notu ve laboratuar föyüne hazırlanarak gelirler. Anlatım
Soru-Cevap
6 Mikroalg izolasyon yöntemleri. Klorofil a analizi. Ders notu, laboratuar için föy.Kuru madde hesaplanması ödevini yaparlar. Anlatım
Soru-Cevap
7 Yaygin olarak kültüre alinan alg türleri, fiziksel ve kimyasal gereksinimleri, mikroskopta türlerin incelenmesi. Ders notu, laboratuar için föy. Klorofil a miktarı hesaplanması ödevini yaparlar. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sinav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Disari alg kültürleri, havuzlarda ve fotobiyoreaktörlerde mikroalg üretiminin genel prensipleri. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
10 Mikroalgal ürün hasati, optik yogunluk ölçümü. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
11 Havuz ve Fotobiyoreaktörler için besi ortami hazirlanmasi ve asilama. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
12 Rotifer kültürü, rotiferler kültürü için gerekli kosullar. Rotiferin morfolojik yapisi. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
13 Daphnia kültürü, Daphnia kültürü için gerekli kosullar. Daphnia´nin morfolojik yapisi. Rotifer ve Daphnia beslenmesi. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
14 Artemia kültürü, Artemia kistlerinin açilmasi için gerekli fiziksel ve kimyasal kosullarin hazirlanmasi ve kistlerin kuluçka edilmesi. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
15 Kuluçka edilmiş Artemia ların morfolojik yapıları ve beslenmesi. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar