DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi UAI   111 1 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aslı BOZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET FATİH SANSAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temelde Modern Türkiyenin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sisteminin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Osmanlı Devletinin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın Samsuna çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.nin açılması ve İstiklal Savaşının yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanyadan Lozana. Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar .Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması ,Yeni düzene karşı hareketler, Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Polikası.İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları. Türkiyenin çok partili hayata geçişi. Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiyenin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar
2) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
3) Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşacaklar yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar
4) Türkiyede demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar
5) Günümüz Türkiyesinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar
6) Geçmişi ve bugünü karşılaştırma yeteneğine sahip olacaklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralayabilir ve açıklayabilir.
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Ülkemizde sık görülen hastalıklarda güncel, güvenilir tanı yöntemlerini ve uygun farmakolojik, fiziksel, nutrisyonel, psikososyal tedavi yöntemlerini seçerek tanımlayabilmeli.
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz edebilir ve değerlendirebilir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı tıp yöntemlerini kullanır, hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek, etik ilkeler doğrultusunda karar vermeyi ilke edinir.
6
Doğru, kapsamlı ve soruna odaklı anamnez alır, fizik muayene ve mental değerlendirme yaparak bireye sistematik yaklaşabilir, hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıklarına, cinsel tercihine saygı duyarak karar verir.
7
Önemli işlev ve organ kaybının söz konusu olabileceği, acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım ve temel yaşam desteği sağlar ve sonraki süreci planlar.
8
Hastaya bütüncül yaklaşarak ayırıcı tanı yapar, akılcı tanı ve tedavi planlama, hasta ve hastalığı yönetme konusunda bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir, beklenmeyen durumlarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, hastasını izler ve sahiplenir.
9
Birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür, danışmanlık, denetim, bilirkişilik, liderlik yapar.
10
Yürüteceği proje çerçevesinde ekibinde çalışanların gelişimlerini, eğitimlerini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir, diğer disiplinler ile ortak çalışır.
11
Kültürlerarası iletişim kurma becerisine sahiptir, hastaları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurabilir, düşüncelerini ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler, Türkçeyi doğru kullanarak sözel ve yazılı olarak aktarabilir.
12
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
13
Bilim felsefesi, bilginin sınırları, doğruluğu, geçerliliği ve güvenilirliği bilgisine sahiptir, bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir, hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini,kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
14
Meslekli gelişiminin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir, diğer meslek grupları ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde yer alır.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16
Sağlığın, sosyal çevre ve davranışsal ilişkisini ve etkileşimini anlar, sosyal ve davranışsal yönleri ile sosyoekonomik etkilerini kavrar, toplumun ve dünyanın gündemindeki sağlıkla ilgili olayları-gelişmeleri izler ve değerlendirir.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, epidemik, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
18
Kendi ruh ve beden sağlığı, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, birey ve halk sağlığı konularında duyarlılık taşır, sorumluluk alır, profesyonel tutum geliştirerek davranışları ile topluma rol model olur.
19
Temel sağlık mevzuatını bilir, birey olarak hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa yönetmelik, mevzuat ve etik kurallara uygun davranır.
20
Mesleki otonomisini kullanır, ulusal standartlarda klinik uygulamalar yapabilecek ve koruyucu hekimlik hizmeti yürütebilecek yeterli deneyime sahiptir ve Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk İnkılabının Niteliği ve Önemi
2 Türk İnkılabını Hazırlayan nedenlere Toplu Bakış
3 Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Yol Açan Önemli Siyasi ve Askeri Gelişmeler
4 Osmanlı Devletinin Parçalanması
5 İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemalin Tutumu
6 Mustafa Kemalin Milli Mücadelenin Önderi Haline Gelmesi
7 Kongreler Yolu ile Milli Teşkilatlanma
8 Ara Sınav
9 Kuvay-ı Milliye ve Misak-ı Milli Kararları
10 TBMMnin Açılması ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu
11 Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu, Doğu Cephesi ve Ermeni sorunu
12 Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordunun Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları
13 Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadelede Cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
14 Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Konferansı,
15 Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Konferansı,
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar