DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşamın tüm evrelerinde insan beden ve aklının normal yapısını, işlevini, gelişimini ve etkileşimini açıklar.
2
Sık görülen fiziksel ve ruhsal bozuklukların-hastalıkların; epidemiyolojisi, patolojisi, semptom, bulgu, prognoz ve tedavisini sıralayabilir ve açıklayabilir.
3
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması ve hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler bilgisine sahiptir.
4
Ülkemizde sık görülen hastalıklarda güncel, güvenilir tanı yöntemlerini ve uygun farmakolojik, fiziksel, nutrisyonel, psikososyal tedavi yöntemlerini seçerek tanımlayabilmeli.
5
Sağlık ve hastalık bileşenlerini, sürecini, sonucunu kavrar, analiz edebilir ve değerlendirebilir, bilgilerin güncelleştirilmesinde ve hasta tedavisinde kanıta dayalı tıp yöntemlerini kullanır, hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek, etik ilkeler doğrultusunda karar vermeyi ilke edinir.
6
Doğru, kapsamlı ve soruna odaklı anamnez alır, fizik muayene ve mental değerlendirme yaparak bireye sistematik yaklaşabilir, hastanın mahremiyetine, sırlarına, onuruna, inançlarına, kültürel farklılıklarına, cinsel tercihine saygı duyarak karar verir.
7
Önemli işlev ve organ kaybının söz konusu olabileceği, acil müdahale gerektiren durumlarda, ilk yardım ve temel yaşam desteği sağlar ve sonraki süreci planlar.
8
Hastaya bütüncül yaklaşarak ayırıcı tanı yapar, akılcı tanı ve tedavi planlama, hasta ve hastalığı yönetme konusunda bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir, beklenmeyen durumlarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, hastasını izler ve sahiplenir.
9
Birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür, danışmanlık, denetim, bilirkişilik, liderlik yapar.
10
Yürüteceği proje çerçevesinde ekibinde çalışanların gelişimlerini, eğitimlerini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir, diğer disiplinler ile ortak çalışır.
11
Kültürlerarası iletişim kurma becerisine sahiptir, hastaları, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleri ile etkili iletişim kurabilir, düşüncelerini ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler, Türkçeyi doğru kullanarak sözel ve yazılı olarak aktarabilir.
12
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği evrensel koşulları benimser.
13
Bilim felsefesi, bilginin sınırları, doğruluğu, geçerliliği ve güvenilirliği bilgisine sahiptir, bilgiye ulaşmanın yollarını bilir ve eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir, hekimlik ile ilgili öğrenme gereksinimlerini,kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
14
Meslekli gelişiminin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir, diğer meslek grupları ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde yer alır.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte tıbbi bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16
Sağlığın, sosyal çevre ve davranışsal ilişkisini ve etkileşimini anlar, sosyal ve davranışsal yönleri ile sosyoekonomik etkilerini kavrar, toplumun ve dünyanın gündemindeki sağlıkla ilgili olayları-gelişmeleri izler ve değerlendirir.
17
Doğru ve güvenilir kayıt tutar, veri toplar, epidemik, klinik ve laboratuvar verileri analiz eder, yorumlar ve sonuçlarının paylaşılmasında etik ilkelere uygun davranır.
18
Kendi ruh ve beden sağlığı, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, birey ve halk sağlığı konularında duyarlılık taşır, sorumluluk alır, profesyonel tutum geliştirerek davranışları ile topluma rol model olur.
19
Temel sağlık mevzuatını bilir, birey olarak hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa yönetmelik, mevzuat ve etik kurallara uygun davranır.
20
Mesleki otonomisini kullanır, ulusal standartlarda klinik uygulamalar yapabilecek ve koruyucu hekimlik hizmeti yürütebilecek yeterli deneyime sahiptir ve Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.