Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

-   Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.

- İç mekan tasarımı ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.

- İç mekan verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İç mekan tasarımının günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.

- Mekanda karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.

- Tasarım sistemleri alanı ile ilgili tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.

-    Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir.

- Alanı ile ilgili maket, proje,ürün tasarımı gibi uygulamaları yapar.

- İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilir.

- Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirilebilir ve denetlenebilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.

Ögrenme Yetkinligi

-    Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

-   Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

- İngilizceyi iç mekan tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.

- Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- İç Mimarlar Odası yasa ve yönetmeliklerinde ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.