Amaçlar

İç Tasarım programının amacı, insan için daha iyi bir çevre yaratılmasına katkıda bulunmak bilgi ile donatılmış öğrencileri, yetiştirmektir. İç mekan tasarımı eğitiminin amacı, değişime açık, yaratıcı, nitelikli, bilgiyi üreten ve kullanan bireyler yetiştirmektir. İç mekan ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, ürünü oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Hedefler

• İç mekanda, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini iyi bilen, “yardımcı iç mekan tasarımı elemanları” yetiştirmek, • Tasarımın temel ilkelerini kavramış, ekip çalışması yapabilen, adaptasyon yeteneği gelişmiş; çağdaş, teknolojiye ilgisi yüksek genç arkadaşları hayata kazandırmaktır. • Bu alanda çalışacak gençlere genel kültür kazandırmak, iletişim ve kitle iletişimi kurumlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmak ve bu bilgiler ışığında öğrencileri uygulamaya sokmak, • Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerilerini artırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumluluklarını kavramasını sağlamak, • Ayrıca öğrencinin kişisel özellik ve yeteneklerinin gelişmesi hususu üzerinde durularak öğrencilerin sanata yönelik temel ve genel kavramsal algılarını (çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku gibi) geliştirilerek malzeme-ürün ilişkilerini kurabilmeleri, aynı zamanda özgün öneriler getirebilmelerini sağlamak, • Görsel iletişim ve tasarım ilkelerine bağlı ara elemanlar ve uygulayıcılar yetiştirmek, • Öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgilerini, uygulamalı çalışmalarla destekleyerek, hayata hazırlamak.