Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma

- Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilme

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Teknikerlik problemlerini tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama

- Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılama, analiz etme ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlama

- Teknikerlik uygulamaları için gerekli olan modern araç ve gereçleri seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerinden etkin yararlanma

- Temel uygulama devresi tasarlama ve gerçekleme, devre üzerinde sorun çözme, sonuçları analiz etme ve yorumlama

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

Ögrenme Yetkinligi

- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

- Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir

- Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma