Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olur ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını gösterir

- Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olur ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilir

- Muhasebe fonksiyonları ve muhasebenin yönetimdeki önemi hakkında bilgi sahibi olur

- Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilir

- Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilir, ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini kavrayabilir ve ticari hayatta kullanılan belgeleri düzenleyebilir.

- İşletmeler içinde muhasebenin tanımı iyi yapılmış, muhasebe problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlar, toplar ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ya da düşünsel becerileri kullanarak mali ve hukuksal raporları hazırlama becerisini gösterir

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Finansal muhasebe bilgilerini öğrenir, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilir

- İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilir ve iletişim bilgi ve becerilerini sağlayabilir

- Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanır, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilir.

- Temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim olur, Sosyal Güvenlik işlemlerini ve Vergi hesaplamalarını yapabilir, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir

- Maliyet ve Finans bilgilerini kavrar ve finansal tabloların analizini yapabilir, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyebilir ve yorumlayabilir

- Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilir

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirir ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.

- Muhasebe ortamında sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilir ve denetler

Ögrenme Yetkinligi

- Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olur, gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanır

- Muhasebe ortamında Bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilir

- Muhasebe ile ilgili uygulamalı çalışmalarda arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplarla iletişime açık olur ve takım çalışması yapabilir

Alana Özgü Yetkinlik

- Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur

- Muhasebe alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur