Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanına ilişkin temel kavram ve ilkeleri tanımlar

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mesleğinde karşılaşılan problemlerin çözümü için gerekli olan verileri toplar, analiz eder, değerlendirir

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak takip eder ve değerlendirir

- Sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuki konularda temel bilgiye sahip olur

- Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bilgilere sahip olur

- Bürolarda teknoloji kullanımı ile ilgili bilgileri açıklar

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanı ile ilgili bürolarda yürütülebilecek hizmetleri ve buna bağlı işlemleri açıklar

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanı ile ilgili karşılaşılan genel sorunları, teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle çözüm önerileri geliştirebilir

- Yöneticinin öngördüğü örgüt ile gereken bilgileri toplayarak rapor halinde sunabilir

- Büro teknolojilerini etkin olarak kullanabilir

- Yöneticinin öngördüğü organizasyonlara ilişkin zaman ve protokol düzenlemeleri yapabilir

- Bireylerin sosyal, kültürel farklılıklarını ve alanları ile ilgili özel gereksinimlerini de dikkate alarak uygun ortamları oluşturabilir

- Yöneticiye yönelik evrak, kayıt işleyişini kontrol altında tutabilecek yöntem ve teknikleri uygulayabilir

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alabilir

Ögrenme Yetkinligi

- Kendi kendine öğrenme yetisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Yöneticiyle, örgütün iç ve dış çevresiyle etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir

- Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilir

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilicine sahip olur