Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir

- Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir

- Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir

- Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir

- Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar

- İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir

- Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar

- Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler

- İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar

- İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır

- İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler

- İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar

Ögrenme Yetkinligi

- İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar

- Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar

- Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır