İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Mimarlık ve Yapı 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(İnşaat Teknolojisi)
1234567891011121314151617181920
BİLGİKuramsal, Olgusal14434444
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı1444445
24544
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
154445
245
34444
444
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 144
23444
3444
445
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik15544454544
24
35
44445
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik144544
2445
355


 Mimarlık ve Yapı  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5 Düzey(Ön lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.

1-Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.

2-Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.

1-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.

2-Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.

3-Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

4-Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.

1-Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.

2-Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğ

3-Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.

4-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

1-Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.

2-İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.

1-Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.

2-Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.

3-İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.