İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
()
KNOWLEDGETheoretical, Factual152
24253
SKILLSCognitive, Practical142544
COMPETENCIESAbility to work independently and take responsibility134
232
COMPETENCIESLearning Competence14
23
COMPETENCIESCommunication and Social Competence133
241
355
45
COMPETENCIESField-based Competence123
234
355
444


 Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5 Düzey(Ön lisans Eğitimi)
KNOWLEDGE
Theoretical, Factual
SKILLS
Cognitive, Practical
COMPETENCIES
Ability to work independently and take responsibility
COMPETENCIES
Learning Competence
COMPETENCIES
Communication and Social Competence
COMPETENCIES
Field-based Competence
1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.

2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.

2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.

2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.

4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.