DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Film Eleştirisi ve Analizi RTV   236 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Film eleştirisi ve analizi alanında bakış açısı geliştirmektir. Bir filme ait yapısal özelliklerin hikayenin bütününe yaptığı katkının ve temayı belirlemedeki rolünün saptanması; film kültürü üzerine yazma ve tartışma biçimlerinin kavranmasıdır.
Dersin İçeriği
Bir film teknik,estetik,toplumsal vb. açılardan ele alınarak temel eleştirel yaklaşımlar aracılığıyla analiz edilir. Film tekniklerine, türlere, film kuramı ve eleştirisine odaklanılır ve bunlar üzerinden yazma becerileri geliştirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eleştiri ve çözümlemenin ne anlama geldiğini öğrenir
2) Film çözümlemede kullanılan temel yaklaşımları, metin, sanatçı, toplumsal çevre ve kurum bileşenleri ilişkisini açıklayabilir
3) Film eleştirisinin amacını ve film eleştirmeninin sinema sanatına katkısını açıklayabilir
4) Film eleştirisi türlerini ve film çözümlemede kullanılan yaklaşımları öğrenir
5) Film çözümlemede sinematografi, çerçeve, kompozisyon, kamera ve çekim ölçekleri, kamera hareketleri, aydınlatma, derinlik gibi yapısal tekniklere nasıl bakacağını öğrenir
6) Çekildiği dönemin tarihsel, toplumsal, endüstriyel özelliklerinin bir filmin eleştirisinde nasıl belirleyici olduğunu ve filmlerin, kültürel bir dışavurum olarak incelenmesinin, hem sinema tarihini hem de tarihin daha iyi anlaşılmasını sağladığını kavrar
7) Yaratıcı yönetmen ve üslup üzerinden film okumayı öğrenir
8) Bir filmdeki anlam üretimini belirleyen değişmez temaları, ortaklıkları, işleyişi, yasaları yapısalcı çözümleme yaklaşımıyla bulmaya çalışır
9) Biçimsel ve göstergebilimsel çözümlemenin film analizinde nasıl kullanılacağını bilir
10) Bilinç, bilinçaltı, düş, arzu, bastırma, yer değiştirme, yansıtma gibi kavramları öğrenir ve psikanalitik yaklaşımın, hem sanatçıyı, hem filmsel metni, hem de seyirciyi açıklamak için kullanılabildiğini bilir
11) Sosyolojik yaklaşımla filmsel metinleri, içinde üretildiği toplumsal yapının bir yansıması olarak değerlendirebilir ve üretilmiş olduğu dönemin ya da içeriğinde ele aldığı dönemin sosyal koşullarını inceleyebilir
12) İdeolojik bir yeniden üretim aracı olarak filmlerin egemen ideolojiyi üretmedeki rolünü ve seyirciyi ideolojik olarak nasıl konumlandırdığını açıklayabilir
13) Filmlerin kadına yönelik cinsiyetçi ayrımların devamını sağlayan anlamlandırma kalıplarını nasıl ürettiğini görür ve cinsiyet eşitliğine yönelik film üretme pratikleri ile ilgili bilgilenir
14) Türün sanatta ve sinemada nasıl tanımlandığını bilir ve bir filmi anlatısal ve görsel kodları çerçevesinde türsel olarak inceleyebilir
15) Bir filme yönelik kendi bakış açısını geliştirebilir ve film analizi yapabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, film çözümlemesi ve eleştiri kavramı Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Film çözümlemesinin bileşenleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Sinemada eleştiri, film eleştirmeninin görevleri ve eleştiri yöntemleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Film eleştiri türleri ve film eleştirisinde temel yaklaşımlar Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Film çözümlemesinin sinematografik temelleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Film analizinde tarihsel yöntem Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Auteur eleştiri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Yapısalcı çözümleme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Göztergebilimsel çözümleme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Psikanalitik çözümleme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Toplumbilimsel çözümleme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 İdeolojik çözümleme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Feminist çözümleme Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Türsel eleştiri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar