DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları SHS   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR ETİZ2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplumun ihtiyaçlarına yönelik hizmet uygulamalarına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve değer kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve beceriler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.
2) Sosyal ve güncel sorunların farkına varır.
3) Sosyal sorunların çözümüne yönelik projeler üretir.
4) Toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılır.
5) Okullarımızda topluma hizmet uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin gerekliliğini kavrayabilir düzeye ulaşır.
6) Sosyal sorumluluklarının farkına varır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını ayırt eder ve organ sistemlerinin anestezi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklar.
2
Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.
3
Kardiyopulmoner resüsitasyonu, yoğun bakım prensiplerini ve reanimasyonda en sık görülen hastalıkları tanır.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda temel bilgileri açıklar.
5
Anestezi cihazının çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.
6
Monitörizasyon yöntemlerinin isimlerini sayar.
7
Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında bir hastanın izlenme parametrelerini tanır, ortaya çıkabilecek komplikasyonları açıklar.
8
Anestezi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlemleri ve kullanılacak ilaç ve malzemeleri kliniğin protokollerine uygun bir şekilde planlar.
9
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.
10
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının uygular.
11
Anestezi polikliniğinde hastaları istenen şekilde hazırlar.
12
Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular, ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlar.
13
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarına uygun olarak, hekim tarafından istenilen şekilde ilaç ve hasta hazırlığını yapar ve uygular.
14
Anestezi cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yapar/yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
15
Genel ve bölgesel anestezi uygulaması sırasında ve ameliyat sonrası hastayı tek başına takip ederek anestezi derinliği ve yaşamsal parametreleri sürekli izler ve istenen aralıklarla kaydeder.
16
Anestezik ilaçların komplikasyonlarını tanır ve hızla hekime haber verir.
17
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
X
18
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar.
X
19
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topluma hizmet uygulamalarının tanımı ve önemi Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
2 Toplumun güncel sorunlarını belirleme Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
3 Projenin tanımı ve proje hazırlama aşamaları Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
4 Bireysel rapor, etkinlik raporu ve proje raporu hazırlamaya ilişkin bilgiler-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
5 Bireysel rapor, etkinlik raporu ve proje raporu hazırlamaya ilişkin bilgiler-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması-I Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması-II Kaynaklardan ve ders notlarından konuya hazırlanmak Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav İşlenen konulara kaynaklardan ve ders notlarından hazırlanmak Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-I Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-II Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
11 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-I Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
12 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-II Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-III Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
14 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-IV Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması-V Projelerin sunumu için hazırlıklar Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Projelerin sunumu Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1- Avaroğulları, M. (2009). Yurt DıĢında Topluma Hizmet Uygulamalarına Genel BakıĢ. Topluma Hizmet
Uygulamaları. (Edt. B. Aksoy, T. Çetin ve Ö.F. Sönmez). Ankara: Pegem Akademi. 21-53.
2- Coşkun, H. (2009). Toplum Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.