UTD101 Türk Dili I

2 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod UTD101
Ad Türk Dili I
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Önlisans/Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. HATİCE NEŞE APAYDIN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavratarak dilin önemini aşılamak, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kuralları kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste dil, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan, dilekçe ve öz geçmiş yazımı, imla ve noktalama konuları anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

KORKMAZ, Zeynep (2005), Türk Dili ve Kompozisyon, Ankara: Ekin Kitabevi. KORKMAZ, Zeynep (2005), Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Türkçe Sözlük, 2011, Ankara: (11. Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları. Levend, Agâh Sırrı (1960), Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları. Korkmaz, Zeynep ve Diğerleri (2003), Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara, Yargı Yayınevi. DURMUŞ, Mustafa (Editör) (2009), Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı,Ankara. KORKMAZ, Zeynep; PARLATIR, İsmail; ERCİLASUN, A. Bican; ZÜLFİKAR, Hamza; GÜLENSOY, Tuncer; BİRİNCİ, Necat; AKALIN; Mehmet (1997) Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara.

Notlar

Türkçe Sözlük (2011), Ankara: (11. Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Türk dilinin tarihi devirlerini ve bu devirlerdeki eserlerini kavrar.
ÖÇ02 Türk dilinin anlatım özelliklerini kavrar.
ÖÇ03 Türk dilinin ses ve şekil bilgisi özelliklerini kavrar.
ÖÇ04 Türkiye Türkçesini oluşturan Anadolu'daki tarihi Türk yazı dillerini tanımlar.
ÖÇ05 Sözlü ve yazılı anlatımın türlerini ve özelliklerini tanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir. 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir. 1
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Dil ile kültür ilişkisi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Dilin Türleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Türkiye Türkçesi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Ses Bilgisi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ses Olayları I Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Ses Olayları II Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Yazım Kuralları I Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Yazım Kuralları II Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Noktalama İşaretleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Yazışmalar I Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri II Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS