PGÖS800 Seminer (Z)

8 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖS800
Ad Seminer (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Seminer
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATMA SADIK


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgileri sentezleyerek belirli sonuçlara varması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciden bu çalışmayı rapor haline getirmesi ve sunması da beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama, çalışma sunumu olmak üzere seminer hazırlamanın aşamalarından oluşmaktadır

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Konuyla ilgili ulusal /uluslar arası literatür

Notlar

Dergiler, kongre kitapları, araştırma raporları, çalıştay raporları, tezler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Derinlemesine incelemek istediği konuyu belirler.
ÖÇ02 Seçilen seminer konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları inceler.
ÖÇ03 Kaynaklardan elde ettiği bilgileri belirli boyutlar çerçevesinde sentezler.
ÖÇ04 Konunun sentezlenmesi sonucunda varılan sonuçları yorumlar.
ÖÇ05 Seçilen konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretir.
ÖÇ06 Yapılan inceleme, varılan sonuç ve önerileri rapor haline getirir.
ÖÇ07 Rapor haline getirilen seminer konusunu grup önünde sunar.
ÖÇ08 Seminer sunumu sonucunda alınan geri bildirimlerden yararlanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 5
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır 4
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi) 3
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 3
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 5
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Seminer konusunun belirlenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
2 Çalışmanın amacını belirleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
3 Seminer konusuyla ilgili kaynaklara ulaşma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
4 Seminer konusuyla ilgili kaynakları inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
5 Konuyla ilgili incelenen kaynakların yöntem açısından analizi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
6 Konuyla ilgili incelenen kaynakların odak noktaları açısından analizi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
7 Konuyla ilgili incelenen kaynakların sonuçları açısından analizi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
8 Seminer ön raporunun teslimi Raporun gözden geçirilmesi/kontrol etme Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Elde edilen bilgileri sentezleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
10 Elde edilen bilgileri tartışma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
11 Ulaşılan sonuçları yorumlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
12 Yapılan çalışmanın eğitim ve öğretime, alana katkılarını açıklama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
13 Konuyla ilgili uygulamaya dönük öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
14 Konuyla ilgili yapılması gerektiği düşünülen araştırmalara yönelik öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
15 Seminer raporunu hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
16 Seminer raporunu sunma Sunumu gözden geçirme, ön çalışmasını yapma Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Dönütler ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlediği raporunu teslim etme Seminer raporunu gözden geçirme, düzeltmeleri kontrol etme Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 15 15
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 211
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,44
AKTS 8 AKTS