PGÖ812 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ812
Ad Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATMA SADIK


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, nitel araştırmanın doğası ve farklı nitel araştırma desenleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, nitel araştırma tasarımı hazırlama, veri toplama aracı geliştirme, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmek ve etik kurallar hakkında farkındalıklarını arttırmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde nitel araştırma paradigmaları, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci, nitel veri toplama yöntemleri, nitel verilerin analizi, nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik standartları ve etik konuları yer almaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Creswell, J. W. 2016. Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Çeviri Ed. M. Bütün ve S. B. Demir. Ankara, Siyasal Kitabevi. Glesne, C. 2013. Nitel araştırmaya giriş. Çeviri Ed. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu. Ankara: Anı Yayıncılık. Merriam, S. B. 2013. Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Çev. Ed. S. Turan. Ankara, Nobel Yayınları. Patton, M. Q. 2014. Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Çeviri Ed. M. Bütün ve S. B. Demir Ankara, Siyasal Kitabevi. Yıldırım, A. Şimşek, H. 2011. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Notlar

Veri tabanları, makaleler, tezler, kongre kitapları, araştırma raporları, dergiler, videolar, senaryolar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Nitel araştırmanın bilime ve uygulamaya katkısını açıklar
ÖÇ02 Nitel araştırma desenleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler
ÖÇ03 Nitel araştırmada incelenen çeşitli dokümanları ve kullanım amaçlarını açıklar
ÖÇ04 Nitel araştırma sürecinde etik kurallara uygun hareket eder.
ÖÇ05 Nitel araştırma desenlerine uygun farklı örnekleri analiz eder
ÖÇ06 İlgi duyduğu bir konuda özgün bir nitel araştırma tasarısı hazırlar
ÖÇ07 Belirlediği nitel araştırma desenine uygun şekilde veri toplar
ÖÇ08 Toplanan nitel verileri uygun tekniklerle analiz eder
ÖÇ09 Nitel araştırmasında geçerlik ve güvenirlik standartlarını sağlar.
ÖÇ10 Araştırma bulgularını nitel araştırmanın doğasına uygun bir şekilde raporlaştırır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 5
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 5
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi)
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar. 3
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 3
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 5
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Nitel araştırmanın doğası-sosyal bilimlerde paradigmatik dönüşüm İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım
2 Nitel araştırmacı olmak/etik kurallar İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Beyin Fırtınası, Örnek Olay
3 Nitel araştırma desenleri-Olgubilim ve Anlatı İlgili kaynakları okuma, olgubilim ve durum çalışması deseninde nitel çalışma örneklerini inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Nitel araştırma desenleri-Durum çalışması ve Eylem araştırması İlgili kaynakları okuma, eylem ve anlatı çalışması deseninde nitel çalışma örneklerini inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Nitel araştırma desenleri- Kültür analizi ve Kuram geliştirme İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Nitel araştırma tasarısı hazırlama ve sunma Araştırma desenini belirleme, problem durumunu, araştırma sorularını yazma, örneklem belirleme Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
7 Gözlem yöntemi Konuyla ilgili literatürü inceleme ve bir gözlem formu hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
8 Görüşme yöntemi Konuyla ilgili literatürü inceleme ve bir görüşme formu hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
9 Metafor yoluyla veri toplama İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili bir makale inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Doküman analizi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili bir makale inceleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Nitel araştırmada geçerlik sağlama yöntemleri İlgili kaynakları okuma ve kendi çalışmasında geçerliği sağlama yöntemlerini açıklama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Nitel araştırmada güvenirlik sağlama yöntemleri İlgili kaynakları okuma ve kendi çalışmasında güvenirliği sağlama yöntemlerini açıklama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Nitel veri analizi- Betimsel analiz yöntemi Araştırma verilerini analiz etme Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
14 Nitel veri analizi- İçerik analizi Araştırma verilerini analiz etme Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
15 Nitel bulguların sunulması Araştırma bulgularını yazma Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Nitel araştırmayı raporlaştırma Araştırma bulgularını tartışma, sonuç ve önerilerini yazma Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Tartışma, Bireysel Çalışma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma raporunu tamamlayarak teslim etme Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS