PGÖ810 Farklı Disiplinler Bağlamında Eleştirel Düşünme

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod PGÖ810
Ad Farklı Disiplinler Bağlamında Eleştirel Düşünme
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi BİRSEL AYBEK


Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, öğrencilerin farklı disiplinlerde (disiplinlerarası bağlamda) eleştirel düşünmenin önemini kavraması,eleştirel düşünme bileşenleri ve standartlarını farklı disiplinlere uygulayarak örnekler oluşturması, eleştirel düşünmeyle ilgili yapılan çalışmaları analiz etmeleri ve eleştirel düşünme ile ilgili bir araştırma planlama becerisi kazanmalarıdır.

Dersin İçeriği

Düşünme ve eleştirel düşünme nedir? Eleştirel düşünmeye neden ihtiyaç vardır? Eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Eleştirel düşünmenin bileşenleri nelerdir?Eleştirel düşünme standartları nelerdir? Eleştirel düşünme bir disipline nasıl uygulanabilir?

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Gerald,N.(2011). Learning To Think Things Through A Guide To Critical Thinking Across The Curriculum 4.Edt. (Çeviren: Birsel AYBEK), Ankara: Anı Yayıncılık. Paul, R.W.(1995).Critical Thinking How to Prepare Students for a Rapidly Changing World , Santa Rosa,CA, Foundation for Critical Thinking. Aybek,B.(2010). Örneklerle Düşünme ve Eleştirel Düşünme, Adana: Nobel Kitapevi

Notlar

Eleştirel düşünme ile ilgili yurt içi ve yurt dışı makale, tez ve kitaplar.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Düşünme ve eleştirel düşünme kavramlarını açıklar
ÖÇ02 Eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörleri açıklar
ÖÇ03 Eleştirel düşünmenin farklı disiplinlerdeki önemini kavrar
ÖÇ04 Eleştirel düşünme bileşenleri ve standartlarını açıklar
ÖÇ05 Eleştirel düşünme bileşenleri ve standartlarını farklı disiplinlere uygular
ÖÇ06 Çeşitli alanlara yönelik metinleri eleştirel düşünme bileşenleri ve standartlarını kullanarak analiz eder ve değerlendirir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimleri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eğitim bilimlerinin ilişkili olduğu disiplinleri arası etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri sistematik bir yaklaşımla analiz ederek, değerlendirir 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık bilgilerini kullanarak eğitim bilimleri alanındaki özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşır 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimlerindeki yeni fikir ve düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleriyle ilgili özgün bir konuyu üst düzey araştırma yöntem ve becerilerini, ileri istatistik tekniklerini kullanarak araştırır
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren özgün bir yöntem, düşünce, tasarım veya uygulama geliştirir/ farklı bir alana uygular/ uyarlar 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanına yenilik getiren veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin genişlemesine katkı sağlar 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında, yerel ve ulusal düzeyde yaşanan disiplinler arası özgün sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanında gereksinim duyduğu çeşitli bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, eğitim bilimleri ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Eğitim bilimleri alanıyla ilgili teorik ve pratik çalışmalarında etik davranır 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki ilgili kişiler ve uzmanlarla alan yetkinliğini, özgün görüş ve düşüncelerini tartışabilecek ve gerektiğinde savunabilecek etkili bir iletişim kurar 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyi) 2
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Eğitim bilimlerine dönük araştırma ve uygulamalarının başarıya ulaşmasında ilgili kurum/ kişilerle işbirliğini sağlar.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma ve sürdürebilme çalışmalarına katkıda bulunur 2
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanıyla ilgili sorunların kaynaklarını tespit etmede ve çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanır 2
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Bilimsel, toplumsal ve etik konularda yaşanan sorunların çözümüne alan yetkinliğiyle katkı sağlar
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Eğitim bilimleri alanındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının yetkinliğini ortaya koyarak, işlevsel etkileşimle işbirliği sağlar 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Düşünme, düşünme çeşitleri ve eleştirel düşünme kavramı Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
2 Eleştirel düşünme neden gereklidir? Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
3 Eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörler Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Eleştirel düşünmenin bileşenleri- I (Amaç,Konuyla Alakalı Soru, Varsayımlar, Uygulamalar ve Sonuçları,Bilgi) Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Benzetim, Örnek Olay, Soru-Cevap, Tartışma
5 Eleştirel düşünmenin bileşenleri -II (Kavramlar,Sonuçlarve yorumlar, Bakış açısı, Alternatifler,Bağlam) Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Örnek Olay, Benzetim
6 Eleştirel düşünme bileşenlerinin farklı disiplinler bağlamında örneklendirme-I Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Benzetim, Tartışma, Soru-Cevap
7 Eleştirel düşünme bileşenlerinin farklı disiplinler bağlamında örneklendirme-II Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Benzetim, Tartışma, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Eleştirel düşünme standartları - I (Açıklık,Doğruluk,Önem-Alaka Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 Eleştirel düşünme standartları -II (Yeterlilik,Derinlik ve genişlik,Kesinlik) Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
11 Eleştirel düşünme standartlarının farklı disiplinler bağlamında örneklendirme -I (Açıklık,Doğruluk,Önem-Alaka) Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
12 Eleştirel düşünme bileşenlerinin farklı disiplinler bağlamında örneklendirme-II (Yeterlilik,Derinlik ve genişlik,Kesinlik) Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
13 Eleştirel düşünmede İAÖR (İfade etme, Ayrıntıya girme, Örneklendirme,Resmetme) Nedir? Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Soru-Cevap, Anlatım
14 Farklı disiplinler bağlamında İAÖR örnekleri Konuyla ilgili yurtiçi ve dışı çeşitli makale, tez ve kitapların taranması. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
15 Genel değerlendirme Dersi gözden geçirme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Portfolyo
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Portfolyo


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS